Category: Uncategorized

SPA N 24

 

სახელწოდება / Name: მადათაფა / Madatapa

კატეგორია / Category:  B2, C2, C4

ფართობი / Area: 1673,617 ha

დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 80.16%-ს მადათაფის აღკვეთილი ფარავს. SPA 24 მთლიანად IBA-ში (GEO31) შედის და ტერიტორიის 45.37%-ს შეადგენს / 80.16% of territory is covered by Madatapa Managed Reserve. 100% of territory is covered by IBA (GEO31).  45.37% of IBA (GEO31) is represented by SPA N24.

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.176217° / Longitude: 43.786000°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წითელთავა ყვინთია (Aythya ferina), რუხი წერო (Grus Grus), წყალმცურავი ფრინველები. აღნიშნულ  ტერიტორიაზე ბუდობს: 1-2 წყვილი რუხი წერო, 30-50 წყვილი წითელთავა ყვინთია და 1000-1200 წყვილი სხვადასხვა სახეობის წყალმცურავი ფრინველი. გაზაფხული-შემოდგომის მიგრაციისას, ტერიტორიას 20000-ზე მეტი ფრინველი იყენებს (მოცემული სახეობებისთვის იხილეთ დანართი I). ხანჩალის ტბას საკვებად 30-40-მდე ქოჩორა ვარხვი და 300-მდე ვარდისფერი ვარხვი იყენებს. (Javakhishvili et al. 2014). ქოჩორა ვარხვი და რუხი წერო შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში როგორც  საფრთხეში  მყოფი (EN), ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. ქოჩორა ვარხვი და წითელთავა ყვინთია IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU)  სახეობები. / White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Pochard (Aythya ferina), Crane (Grus Grus), breeding and migratory Waterfowl. 3-4 pairs of Crane, 30-50 pairs of Pochard.  1000-1200 pairs of waterfowl breed on the lake. Lake is used by over 20 000 waterfowl during spring and autumn migrations. Around 30-40 Dalmatian Pelicans and 300 White Pelicans use lake for feeding (Javakhishvili et al. 2014). Dalmatian Pelican and Crane are included on the red list of Georgia as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU). Dalmatian Pelican and Pochard are also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: მადატაფა საქართველოს სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 2100 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ტერიტორიის უდიდეს ნაწილს ევტროფიცირებულ ტბა – მადათაფა იკავებს. აქ  მცენარეული საფარის დიდი ნაწილი  ისლით (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), შვიტათი  (Equisetum flaviatile, E. paluste) და ლერწამქუჩითაა (Festuca varia) წარმოდგენილი. ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Madatapa SPA is located in the Southern part of Georgia at an altitude of 2100 meters. Majority of territory is represented by Lake Madatapa. Sedge (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), Horsetail (Equisetum flaviatile, E. paluste), and Meadow Fescue (Festuca varia) are found on the shores of the lake (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

წყალმცურავი ფრინველები / Waterfowl

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლია / Direct count

პერიოდი / Period: გაზაფხული და შემოდგომა / Spring and autumn

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით, შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS

მეთოდის აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს მადათაფის ტბაზე პირდაპირი დათვლის გზით, ორ-ორჯერ (დაახლოებით ორი კვირის შუალედით), სექტემბერში, ოქტომბერში, აპრილსა და მაისში აღრიცხავთ.  ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატური პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემები ყოველ ჯერზე მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. სათვლელი წერტილებისთვის იხილეთ რუკა 1. / Water Birds should be directly counted with two weeks interval every September, October, April and May. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database. Counting points see Map 1.

 

რუხი წერო / Crane

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: გაზაფხული / Spring

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარ წყვილებს მაისის ბოლოს პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ. კარგი ხედვისთვის, ფრინველებს შემაღლებული ადგილიდან,  ტელესკოპისა და ბინოკლების მეშვეობით ათვალიერებთ. წეროების აღმოჩენის შემთხვევაში,  წყვილების რაოდენობას GPS კორდინატებსა და ამინდის მახასიათებლებს ინიშნავთ.  მიღებული მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Count of breeding pairs should be taken place in late May. For good visibility fields are scanned from elevated places with binoculars and scope. Date, weather conditions, number of observed pairs and GPS coordinates should be recorded.

 

ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვები / White Pelican and Dalmatian Pelican

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: ზაფხული / Summer

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით, შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: ვარხვების ორივე სახეობის აღრიცხვა ჯავახეთის სხვა ტბებთან კოორდინაციაში ხდება. იხ. SPA N21. სათვლელი წერტილებისთვის იხ. რუკა 1. / Counts of both pelicans species should be coordinated with other Javakheti upland lakes. Counting point see Map 1.

 

რუკა 1 / Map 1

241

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები / Coordinates:

სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1:41.163310°/43.786830°

სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 41.176782°/43.758850°

მადათაფა (SPA24)

242

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი

წითელთავა ყვინთია მადათაფის ტბაზე (SPA 24)

243

ფოტო: ნ. პაპოშვილი

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა M LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა M LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა BB LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რuხლოყება კოკონა BB LC VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა BB LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა BB LC
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი SV LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი SV VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა SV LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა BB LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა SV LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა SV LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა SV LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) BB LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი BB LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M LC
Anser fabalis Bean Goose მეკალოე ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი BB LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი BB LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი BB LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი SV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) BB LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი BB LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა BB LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია BB LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია BB VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა BB VU EN
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი Cas EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Elanus caeruleus Black-winged Kite ფრთაშავი ლურჯი ძერა Cas LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო M LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა BB LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა BB LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) BB LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) BB LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი BB LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა BB LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო BB LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა BB LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა BB LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა BB LC
Fulica atra Common Coot მელოტა BB LC
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა BB LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius asiaticus Caspian Plover აზიური წინტალა Cas LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია BB NT
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) BB LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) BB LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა BB LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT ?
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია SV,M LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია BB NT
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია BB LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია BB LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი BB LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო BB LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) BB LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ BB LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი BB LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი SV, M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB LC
Eremophila alpestris Horned (or Shore) Lark რქოსანი ტოროლა BB LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა BB LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა BB LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი SV LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა BB LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა BB LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო M LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB LC
Prunella ocularis Radde’s Accentor თეთრწარბა ჭვინტაკა ND LC VU
Prunella collaris Alpine Accentor ალპური ჭვინტაკა BB LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია BB LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა M LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) BB LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-Thrush კლდის ჭრელი შაშვი BB LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა BB LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა BB, M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი BB LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი BB LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი BB, M LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M LC VU
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) BB LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) BB LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) BB LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა BB LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) BB LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა BB LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა BB LC
Carduelis flavirostris Twite მთის ჭვინტა BB LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) BB LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა BB LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა BB LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა BB LC
Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch მეთოვლია BB LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი BB LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) BB LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough წითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough ყვითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი BB LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა YR-R LC

 

SPA N 23

სახელწოდება / Name: ბუღდაშენი / Bugdasheni

კატეგორია / Category: B2, C4

ფართობი / Area: 100.640 ha

დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიას  მთლიანად  ბუღდაშენის აღკვეთილი მოიცავს. SPA 23 იგივეა რაც IBA (GEO30). / 100 % of territory is covered by Bogdasheni Managed Reserve.  SPA 23 is same as IBA (GEO30).

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.201167° / Longitude: 43.687283°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), რუხი წერო (Grus Grus) წითელი იხვი (Tadorna ferruginea), წყალმცურავი ფრინველები. ამ ტერიტორიას რუხი წეროს 1-2 წყვილი და წითელი იხვის 50-70 წყვილი საბუდრად, ხოლო 100-მდე ვარდისფერი ვარხვი  და 40-მდე ქოჩორა ვარხვი საკვებად იყენებს. გაზაფხული-შემოდგომის მიგრაციისას აღნიშნულ ადგილს 20000-ზე მეტი ფრინველი იყენებს (ფრინველთა სახეობებისთვის იხილეთ დანართი I) (Javakhishvili et al. 2014). ვარდისფერი ვარხვი და წითელი იხვი საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილია, როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი – საფრთხეში მყოფი სახეობა (EN). ქოჩორა ვარხვი IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი სახეობა (VU). / White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Ruddy shelduck (Tadorna ferruginea), Waterfowl. 1-2 pairs of Common Crane and 50-70 pairs of Ruddy shelducks breed near the lake. About 40 Dalmatian Pelicans and 100 White Pelicans use Bugdasheni Lake for feeding. Lake is used by 20 000 waterfowl on spring and autumn migrations (Javakhishvili et al. 2014). White Pelican and Ruddy Shelduck are included on the red list of Georgia as Vulnerable (VU), Dalmatian Pelican – Endangered (EN). Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).

საიტის აღწერა / Description of the site:  SPA ბუღდაშენი  საქართველოს სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 2000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ტერიტორიის დაახლოებით 1/3-ს  ბუღდაშენის ტბა იკავებს. ტბაზე არსებულ პატარა კუნძულზე დიდი ჩვამები, ღამის ყანჩები და სომხური თოლიები ბუდობენ. ტბის ნაპირზე მცენარეული საფარის დიდი ნაწილი  ისლით (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), შვიტათი  (Equisetum flaviatile, E. paluste) და ლერწამქუჩითაა (Festuca varia)  წარმოდგენილი. (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge /  Bugdasheni SPA is located in the Southern part of Georgia at an altitude of 2000 meters. 1/3 of the territory is represented by BugdaSeni Lake. There is an island on the lake where Cormorants, Night Herons, Armenian Gulls are nesting. Sedge (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), Horsetail (Equisetum flaviatile, E. paluste), and Meadow Fescue (Festuca varia) grow on the shore of the lake (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

წითელი იხვი / Ruddy Shelduck

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: ივნისი / June

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით, შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: წითელ იხვებს პირდაპირი დათვლის გზით ივნისის პირველ ნახევარში აღრიცხავთ. მობუდარ წყვილებს და თითოეული წყვილისთვის ჭუჭულების რაოდენობას ითვლით. მიღებული მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ.  სათვლელი წერტილი იხილეთ რუკა 1-ზე. / Field expedition should take place in first half of June. Pairs of ruddy shelducks and their ducklings should be directly counted on Bogdasheni Lake. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Counting point see Map 1.

 

ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვები / White Pelican and Dalmatian Pelican

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: მაისი და აგვისტო  / May and August

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით, შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS

მეთოდის აღწერა / Description: ვარხვების ორივე სახეობის აღრიცხვა ჯავახეთის სხვა ტბებთან კოორდინაციაში ხდება. იხ. SPA N21. სათვლელი წერტილისთვის იხ. რუკა 1. / Counts of both pelicans species should be coordinated with other Javakheti upland lakes. Counting point see Map 1.

 

რუხი წერო / Crane

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: გაზაფხული / Spring

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარ წყვილებს მაისის ბოლოს პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ. კარგი ხედვისთვის, ფრინველებს შემაღლებული ადგილიდან,  ტელესკოპისა და ბინოკლების მეშვეობით ათვალიერებთ. წეროების აღმოჩენის შემთხვევაში,  წყვილების რაოდენობას GPS კორდინატებსა და ამინდის მახასიათებლებს ინიშნავთ.  მიღებული მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Count of breeding pairs should be taken place in late May. For good visibility fields are scanned from elevated places with binoculars and scope. Date, weather conditions, number of observed pairs and GPS coordinates should be recorded.

 

წყალმცურავი ფრინველები  / Waterfowl

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: გაზაფხული და შემოდგომა / Spring and autumn

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით, შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS

მეთოდის აღწერა / Description: Description: წყალმცურავ ფრინველებს ბუღდაშენის ტბაზე პირდაპირი დათვლის გზით,  ორ-ორჯერ (ორი კვირის შუალედით), სექტემბერში, ოქტომბერში, აპრილსა და მაისში აღრიცხავთ.  ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატური პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემები ყოველ ჯერზე მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1. / Water Birds on BugdaSeni Lake should be directly counted with two weeks interval every September, October, April and May. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database. Counting point see Map 1.

 

 

 

 

 

რუკა 1 / Map 1

231

GPS კოორდინატები / Coordinates: 41.199008°/43.687612°

ბუღდაშენი (SPA 23)

232

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა M LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა M LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა BB LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რuხლოყება კოკონა BB LC VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა BB LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა BB LC
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი SV LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი SV VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა BB LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა BB LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა SV LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა SV LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა BB LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) BB LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი BB LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M LC
Anser fabalis Bean Goose მეკალოე ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი BB LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი BB LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი BB LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი SV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) BB LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი BB LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა BB LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია BB LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია BB VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა BB VU EN
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი Cas EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Elanus caeruleus Black-winged Kite ფრთაშავი ლურჯი ძერა Cas LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო M LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა BB LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა BB LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) BB LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) BB LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი BB LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა BB LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო BB LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა BB LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა BB LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა BB LC
Fulica atra Common Coot მელოტა BB LC
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა BB LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius asiaticus Caspian Plover აზიური წინტალა Cas LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია BB NT
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) BB LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) BB LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა BB LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT ?
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია SV,M LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია BB NT
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია BB LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია BB LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი BB LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო BB LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) BB LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ BB LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი BB LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი SV, M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB LC
Eremophila alpestris Horned (or Shore) Lark რქოსანი ტოროლა BB LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა BB LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა BB LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი SV LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა BB LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა BB LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო M LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB LC
Prunella ocularis Radde’s Accentor თეთრწარბა ჭვინტაკა ND LC VU
Prunella collaris Alpine Accentor ალპური ჭვინტაკა BB LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია BB LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა M LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) BB LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-Thrush კლდის ჭრელი შაშვი BB LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა BB LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა BB, M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი BB LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი BB LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი BB, M LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M LC VU
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) BB LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) BB LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) BB LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა BB LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) BB LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა BB LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა BB LC
Carduelis flavirostris Twite მთის ჭვინტა BB LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) BB LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა BB LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა BB LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა BB LC
Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch მეთოვლია BB LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი BB LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) BB LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough წითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough ყვითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი BB LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა YR-R LC

 

SPA N 22

სახელწოდება / Name: ტაბაწყური / Tabatskuri

კატეგორია / Category:  C2, B2

ფართობი / Area: 11057,608 ha

დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 90.24%-ს  ტაბაწყურის აღკვეთილი ფარავს. SPA 22-ის 82.56%-ს IBA (GEO18) ფარავს, რაც IBA-ს (GEO18) 91.28 %-ს შეადგენს. / 90.24% of territory is covered by Tabatskuri Managed Reserve. 82.56% of territory is covered by IBA (GEO18).  91.28% of IBA (GEO18) is represented by SPA 22.

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.650800° / Longitude: 43.637133°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: თეთრფრთიანი გარიელი (Melanitta fusca). (Javakhishvili et al. 2014). საქართველოში, თეთრფრთიანი გარიელის 5-10 წყვილი მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე ბუდობს. ეს სახეობა  საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილია, როგორც საფრთხეში მყოფი (EN), ხოლო IUCN-ის საერთაშორისო ნუსხაში როგორც მოწყვლადი (VU). / Velvet Scoter (Melanitta fusca) (Javakhishvili et al. 2014). 5-10 pairs of Velvet Scoter breed on the lake. Velvet Scoter is included on the red list of Georgia as Endangered (EN). It is also classified on the IUCN რედ list as Vulnerable (VU).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ტაბაწყური  საქართველოს სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 2000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ტბის ნაპირებზე გავრცელებული ძირითადი მცენარეებია: ისლი (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), ჭილი (Juncus effuses) და ლერწამქუჩი (Festuca varia) (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Lake Tabatskuri is located in the Southern part of Georgia at an altitude of 2000 meters. Sedge (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), Horsetail (Equisetum flaviatile, E. paluste), Common Rush (Juncus effuses) and Meadow Fescue (Festuca varia) are common plant species on the shore of the lake (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

თეთრფრთიანი გარიელი / Velvet Scoter

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: ივლისი / Summer

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით, შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: ტაბაწყურის ტბაზე თეთრფრთიან გარიელებს აგვისტოში პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ. ფრინველებს ტელესკოპითა და ბინოკლებით შემაღლებული ადგილიდან ითვლით. თარიღს, ამინდსა და ინდივიდების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მონაცემებს მონაცემთა ბაზაში შეიყვანთ. სათვლელი წერტილები იხილეთ რუკა 1-ზე. / Velvet scoter on Tabatskuri Lake should be counted in August. For good visibility, the lake should be scanned from elevated place with binoculars and scope. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Data should be recorded in database. Counting points see Map 1.

 

რუკა (Map) 1.

221

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები Coordinates:

სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 41.642991°/43.598929°

სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 41.662717°/43.625992°

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა M LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა M LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა BB LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რuხლოყება კოკონა BB LC VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა BB LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა BB LC
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი SV LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი SV VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა SV LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა BB LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა SV LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა SV LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა SV LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) BB LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი BB LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M LC
Anser fabalis Bean Goose მეკალოე ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი BB LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი BB LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი BB LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი SV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) BB LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი BB LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა BB LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია BB LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია BB VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა BB VU EN
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი Cas EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Elanus caeruleus Black-winged Kite ფრთაშავი ლურჯი ძერა Cas LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო M LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა BB LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა BB LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) BB LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) BB LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი BB LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა BB LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო BB LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა BB LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა BB LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა BB LC
Fulica atra Common Coot მელოტა BB LC
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა BB LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius asiaticus Caspian Plover აზიური წინტალა Cas LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია BB NT
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) BB LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) BB LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა BB LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT ?
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია SV,M LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია BB NT
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია BB LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია BB LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი BB LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო BB LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) BB LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ BB LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი BB LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი SV, M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB LC
Eremophila alpestris Horned (or Shore) Lark რქოსანი ტოროლა BB LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა BB LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა BB LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი SV LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა BB LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა BB LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო M LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB LC
Prunella ocularis Radde’s Accentor თეთრწარბა ჭვინტაკა ND LC VU
Prunella collaris Alpine Accentor ალპური ჭვინტაკა BB LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია BB LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა M LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) BB LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-Thrush კლდის ჭრელი შაშვი BB LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა BB LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა BB, M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი BB LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი BB LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი BB, M LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M LC VU
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) BB LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) BB LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) BB LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა BB LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) BB LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა BB LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა BB LC
Carduelis flavirostris Twite მთის ჭვინტა BB LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) BB LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა BB LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა BB LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა BB LC
Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch მეთოვლია BB LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი BB LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) BB LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough წითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough ყვითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი BB LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა YR-R LC

 

SPA N 21

სახელწოდება / Name: კარწახი / Kartsakhi

კატეგორია / Category:  C2, B2

ფართობი / Area: 3336,949 ha

დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 89.82%-ს  კარწახის აღკვეთილი ფარავს. SPA 21-ის 87.04%-ს  IBA (GEO17) ფარავს.  IBA (GEO17) მთლიანად  SPA 21-ში შედის. / 89.82% of territory is covered by Kartsakhi Managed Reserve. 87.04% of territory is covered by IBA (GEO17). 100% of IBA (GEO17) is represented by SPA 21.

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.214283° / Longitude: 43.247133°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus). (Javakhishvili et al. 2014). ტბაზე ვარდისფერი ვარხვის 50-100 და ქოჩორა ვარხვის 20-50 ინდივიდი ბუდობს. ორივე სახეობა საქართველოს ნითელ ნუსხაშია შეტანილი –  ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი როგორც საფრთხეში მყოფი (EN). IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში მხოლოდ ქოჩორა ვარხვია შეტანილი, როგორც მოწყვლადი (VU)  სახეობა. / White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) (Javakhishvili et al. 2014). 50-100 White Pelicans, 20-50 Dalmatian Pelicans breed on the lake. Both of them are included on the red list of Georgia. White Pelican as Vulnerable (VU) and Dalmatian Pelican – Endangered (EN). Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: კარწახი საქართველოს სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 1800 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ტერიტორიაზე ვხვდებით კარწახის ტბას ათამდე პატარა კუნძულით. ტბის 1/3, საზღვარს მიღმა, თურქეთში მდებარეობს. სანაპიროს მცენარეული საფარის დიდი ნაწილი  ისლით (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), შვიტათი  (Equisetum flaviatile, E. paluste), ჭილითა (Juncus effuses) და ლერწამქუჩითაა (Festuca varia) წარმოდგენილი. ტბის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ფერდობი  ტყითაა დაფარული, სადაც ძირითად სახეობას ლიტვინოვის არყი  (Betula litwinowii)  წარმოადგენს. (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Kartsakhi SPA is located in the Southern part of Georgia at an altitude of 1800 meters. There are 10 small rocky islands on Lake Kartsakhi. 1/3 of the lake lies in Turkey. Dominant plant species of the lake are Sedge (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), Horsetail (Equisetum flaviatile, E. paluste), Common Rush (Juncus effuses) and Meadow Fescue (Festuca varia). Patch of birch (Betula litwinowii) forest can be found on the South-eastern bank of the lake (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვი / Pelicans

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: მაისი და აგვისტო / May and August

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS

მეთოდის აღწერა / Description: ვარხვების ორივე სახეობას კარწახის ტბაზე, წელიწადში ორჯერ, მაისსა და აგვისტოში აღრიცხავთ. კარგი ხედვისთვის ფრინველებს ტელესკოპითა და ბინოკლებით შემაღლებული ადგილიდან ითვლით. თითოეული სახეობისთვის, ზრდასრულ ინდივიდებთან ერთად ახალგაზრდების რიცხოვნობასაც ინიშნავთ. აღრიცხვა კარწახის ტბაზე, მადატაფის, ბუღდაშენისა და ხანჩალის ტბებთან კოორდინაციაში ხდება. სათვლელი წერტილი იხილეთ რუკა 1-ზე. / Counts of both pelican species should take place in May and August. For good visibility, the lake is scanned from elevated place with binoculars and scope. Young and adult birds should be counted separately for both species. Counts on Lake Kartsakhi should be coordinated with Madatapa, Bogdasheni and Khanchali Lakes. Counting point see Map 1.

რუკა 1 / Map 1

211

GPS კოორდინატები Coordinates: 41.239819°/43.239456°

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა M LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა M LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა BB LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რuხლოყება კოკონა BB LC VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა BB LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა BB LC
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი BB LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი BB VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა SV LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა BB LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა SV LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა SV LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა SV LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) BB LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი BB LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი BB LC
Anser fabalis Bean Goose მეკალოე ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი BB LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი BB LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი BB LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი SV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) BB LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი BB LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა BB LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია BB LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია BB VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა BB VU EN
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი Cas EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Elanus caeruleus Black-winged Kite ფრთაშავი ლურჯი ძერა Cas LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო M LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა BB LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა BB LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) BB LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) BB LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი BB LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა BB LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო BB LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა BB LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა BB LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა BB LC
Fulica atra Common Coot მელოტა BB LC
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა BB LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius asiaticus Caspian Plover აზიური წინტალა Cas LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია BB NT
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) BB LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) BB LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა BB LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT ?
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია SV,M LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია BB NT
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია BB LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია BB LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი BB LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო BB LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) BB LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ BB LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი BB LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი SV, M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB LC
Eremophila alpestris Horned (or Shore) Lark რქოსანი ტოროლა BB LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა BB LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა BB LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი SV LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა BB LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა BB LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო M LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB LC
Prunella ocularis Radde’s Accentor თეთრწარბა ჭვინტაკა ND LC VU
Prunella collaris Alpine Accentor ალპური ჭვინტაკა BB LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია BB LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა M LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) BB LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-Thrush კლდის ჭრელი შაშვი BB LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა BB LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა BB, M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი BB LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი BB LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი BB, M LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა BB LC VU
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) BB LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) BB LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) BB LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა BB LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) BB LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა BB LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა BB LC
Carduelis flavirostris Twite მთის ჭვინტა BB LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) BB LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა BB LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა BB LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა BB LC
Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch მეთოვლია BB LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი BB LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) BB LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough წითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough ყვითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი BB LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა YR-R LC

 

SPA N 20

სახელწოდება / Name: ხანჩალი / Khanchali

ცატეგორია / Category:  B2, C2, C4

ფართობი / Area: 1804,618 ha

დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 40.30% ხანჩალის აღკვეთილში შედის. SPA 20-ის 96.91%-ს  IBA (GEO17) ფარავს, რაც  IBA-ს (GEO17) 32.81%-ს წარმოადგენს. / 40.30% of territory is covered by Khanchali Managed Reserve. 96.91% of territory is covered by IBA (GEO09).  32.81 % of IBA (GEO09) is represented by SPA 20.

ცენტრალური კოoრდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.252067° / Longitude: 43.549350°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წითელთავა ყვინთია (Aythya ferina), რუხი წერო (Grus Grus) და წყალმცურავი ფრინველები. აღნიშნულ  ტერიტორიაზე ბუდობს: 1-2 წყვილი რუხი წერო, 30-50 წყვილი წითელთავა ყვინთია და 1000-1200 წყვილი სხვადასხვა სახეობის წყალმცურავი ფრინველი. გაზაფხული-შემოდგომის მიგრაციისას ტერიტორიას 20000-ზე მეტი ფრინველი იყენებს (მოცემული სახეობებისთვის იხილეთ დანართი I) ხანჩალის ტბას საკვებად 30-40-მდე ქოჩორა ვარხვი და 100-ზე მეტი ვარდისფერი ვარხვი იყენებს. (Javakhishvili et al. 2014). ქოჩორა ვარხვი და რუხი წერო შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში როგორც  საფრთხეში  მყოფი (EN), ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. ქოჩორა ვარხვი და წითელთავა ყვინთია IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობები. / Crane (Grus Grus), Pochard (Aythya ferina), White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Waterfowl. 1-2 pairs of Crane, 30-50 pairs of Pochard, 1000-1500 pairs of waterfowl breed on the lake. An area is used over 20000 waterfowl on spring and autumn migrations (See Annex I for bird species). Over 30-40 Dalmatians Pelican and over 100 White Pelicans use lake for feeding. (Javakhishvili et al. 2014). Dalmatian Pelican and Crane are included on the red list of Georgia as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU). Dalmatian Pelican and Pochard are also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: SPA ხანჩალი  საქართველოს სამხრეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 2000 მ-ზე მდებარეობს.  ტერიტორიაზე გვხვდება ეუტროფიცირებული ტბა – ხანჩალი, სადაც  მცენარეული საფარის დიდი ნაწილი  ისლით (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), შვიტათი  (Equisetum flaviatile, E. paluste) და ლერწამქუჩითაა (Festuca varia) წარმოდგენილი. ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Khanchali SPA is located in the Southern part of Georgia at an altitude of 2000 meters. Majority of the territory is represented by Lake Khanchali. Main plant species of this shallow lake are: Sedge (Carex juncella, C. tristis, C. lasiocarpa, and C. vesicaria), Horsetail (Equisetum flaviatile, E. paluste), and Meadow Fescue (Festuca varia) (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

წყალმცურავი ფრინველები / Waterfowl

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: გაზაფხული და შემოდგომა / Spring and autumn

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS

მეთოდის აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს ხანჩალის ტბაზე პირდაპირი დათვლის გზით,  ორ-ორჯერ (დაახლოებით ორი კვირის შუალედით), სექტემბერში, ოქტომბერში, აპრილსა და მაისში აღრიცხავთ.  ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატური პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემები ყოველ ჯერზე მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1. / Water Birds are directly counted with two weeks interval every September, October, April and May. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database. Counting point see Map 1.

 

რუხი წერო / Crane

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: გაზაფხული / Spring

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS

მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარ წყვილებს მაისის ბოლოს პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ. კარგი ხედვისთვის, ფრინველებს შემაღლებული ადგილიდან,  ტელესკოპისა და ბინოკლების მეშვეობით ათვალიერებთ. წეროების აღმოჩენის შემთხვევაში,  წყვილების რაოდენობას GPS კორდინატებსა და ამინდის მახასიათებლებს ინიშნავთ.  მიღებული მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Count of breeding pairs should take place in late May. For good visibility fields are scanned from elevated places with binoculars and scope. Date, weather conditions, number of observed pairs and GPS coordinates should be recorded.

 

ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვები / White Pelican and Dalmatian Pelican

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: ზაფხული / Summer

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით, შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS

მეთოდის აღწერა / Description: ვარხვების ორივე სახეობის აღრიცხვა ჯავახეთის სხვა ტბებთან კოორდინაციაში ხდება. იხ. SPA N21. სათვლელი წერტილისთვის იხ. რუკა 1. / Counts of both pelicans species should be coordinated with other Javakheti upland lakes. Counting point see Map 1.

 

რუკა 1 / Map 1

201

GPS კოორდინატები Coordinates: 41.239876°/43.555400°

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა M LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა M LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა BB LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რuხლოყება კოკონა BB LC VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა BB LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა BB LC
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი SV LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი SV VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა SV LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა BB LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა SV LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა SV LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა SV LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) BB LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი BB LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი BB LC
Anser fabalis Bean Goose მეკალოე ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი BB LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი BB LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი BB LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი SV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) BB LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი BB LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა BB LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია BB LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია BB VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა BB VU EN
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი Cas EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Elanus caeruleus Black-winged Kite ფრთაშავი ლურჯი ძერა Cas LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო M LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა BB LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა BB LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) BB LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) BB LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი BB LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა BB LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო BB LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა BB LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა BB LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა BB LC
Fulica atra Common Coot მელოტა BB LC
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა BB LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius asiaticus Caspian Plover აზიური წინტალა Cas LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია BB NT
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) BB LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) BB LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა BB LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT ?
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია SV,M LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია BB NT
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია BB LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია BB LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი BB LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო BB LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) BB LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ BB LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი BB LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი SV, M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB LC
Eremophila alpestris Horned (or Shore) Lark რქოსანი ტოროლა BB LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა BB LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა BB LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი SV LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა BB LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა BB LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო M LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB LC
Prunella ocularis Radde’s Accentor თეთრწარბა ჭვინტაკა ND LC VU
Prunella collaris Alpine Accentor ალპური ჭვინტაკა BB LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი BB LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია BB LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა M LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) BB LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-Thrush კლდის ჭრელი შაშვი BB LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა BB LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა BB, M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი BB LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი BB LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი BB, M LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M LC VU
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) BB LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) BB LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) BB LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა BB LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) BB LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა BB LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა BB LC
Carduelis flavirostris Twite მთის ჭვინტა BB LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) BB LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა BB LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა BB LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა BB LC
Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch მეთოვლია BB LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი BB LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) BB LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough წითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough ყვითელნისკარტა მაღრანი SV LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი BB LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა YR-R LC

 

SPA N 19

სახელწოდება / Name: ჭურია / Churia
კატეგორია / Category: B2, C3, C4
ფართობი / Area: 3582,128 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 59.55%-ს კოლხეთის დაცული ტერიტორიები ფარავს. / 59.55 % of territory is covered by Kolkheti Protected Areas.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 42.350317° / Longitude: 41.573783°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წყალმცურავი და ზღვის ფრინველები. ამ ტერიტორიაზე 100000-ზე მეტი წყალმცურავი და 100000-ზე მეტი ზღვის ფრინველი იზამთრებს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე 50-100 ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვი იზამთრებს. (Javakhishvili et al. 2014). ორივე სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი – ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი, როგორც საფრთხეში მყოფი (EN). ეს უკანასკნელი IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში შეტანილია, როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. / White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Waterfowl, Seabirds. An area is used by over 100000 waterbirds and over 100000 seabirds during their wintering and migration. 50-100 Dalmatian and White Pelicans are wintering at the SPA (Javakhishvili et al. 2014). Both species are included on the red list of Georgia, Dalmatian Pelican as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU). Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ჭურია საქართველოს დასავლეთ ნაწილში ზღვის დონეზე მდებარეობს. ამ საიტში შედის: მდინარე ჭურიის დელტა, შავი ზღვის ნაწილი, ზღვის სანაპირო, ჭაობები, ტბები და დაჭაობებული ტყეები. მცენარეული საფარის ძირითადი სახეობებია: მურყანი (Alnus barbata), ტირიფი (Salix caprea, Salix alba), კატაბალახა (Clematic vitalba) და ეკალღიჭი (Smilax excels). ჭაობებისა და სანაპიროს მცენარეული საფარის ძირითადი სახეობებია: ისლი (Carex acuta), ლაქაში (Typha latifolia), ლელი (Phragmites australis) და ჭილი (Juncus effuses). ზღვის სანაპიროზე ლურჯეკალა (Eringium maritimum) და ისლი (Carex colchica) გვხვდება. ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Churia SPA is located in the western part of Georgia on the sea level, at the Black Sea coast. This site includes Churia River Delta, Black sea, sea coastline, wetlands, lakes and damp woodlands. Common Alder (Alnus barbata), Willows (Salix caprea, Salix alba), Traveller’s joy (Clematic vitalba), Greenbriers (Smilax excels), Slender Tufted-sedge (Carex acuta), Bulrush (Typha latifolia), Common Reed (Phragmites australis) Common Rush (Juncus effuses), sea holly (Eringium maritimum), Sand Sedge (Carex colchica) are mains plant species of the SPA (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.
მონიტორინგი / Monitoring

წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: დეკემბერი – თებერვალი / Winter
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს ჭურიაში პირდაპირი აღრიცხვის მეთოდით ზამთრის განმავლობაში (დეკემბერი-თებერვალი), 10 დღეში ერთხელ აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1). აღრიცხვის განმავლობაში ზღვის ნაწილთან ერთად მდინარის შესართავს, ყველა ტბორსა და დაჭაობებულ ტერიტორიასაც ითვლით. აღრიცხვების ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. თვლების შედეგებს მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. აღრიცხვები ჭურიაში რიონის დელტასა და კოლხეთთან კოორდინაციაში ხდება. / Water Birds should be directly counted during the winter, with 10 days interval in Churia. All birds, visible from counting points on the sea surface should be counted. All ponds on the territory should be counted as well. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database. Counts on Churia SPA should be coordinated with Rioni Delta and Kolkheti SPAs. Counting points see Map 1.

ჭურიის ტბორები (SPA 19)
191
თოლიები ენგურის დელტაში (SPA 19)
192
ფოტოები : ნ. პაპოშვილი

რუკა 1 / Map 1
193
სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 42.344267°/41.607540°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 42.370483°/41.589846°
სათვლელი წერტილი 3 / Counting point 3: 42.393180°/41.559296°

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა WV LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა WV LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა YR-V LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რuხლოყება კოკონა M LC VU
Podiceps auritus Horned (or Slavonian) Grebe სწორნისკარტა (ან წითელყელა) კოკონა Cas VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა WV LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა YR-R LC
Puffinus yelkouan Mediterranean (Yelkouan) Shearwater ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა YR-V VU
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი M LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი M VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა YR-V LC
Microcarbo pygmaeus Pygmy Cormorant მცირე ჩვამა M LC
Phalacrocorax aristotelis Shag ქოჩორა ჩვამა Cas LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-V LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა YR-V LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა YR-V LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა M LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) M LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა (ან სისინა) გედი M;WV LC
Cygnus cygnus Whooper swan ყვითელნისკარტა (ან მყივანი) გედი M;WV LC
Cygnus columbianus Tundra Swan მცირე მყივანი გედი WV LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი M LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი M;WV LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი M;WV LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი M,WV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) M,WV LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი M LC
Clangula hyemalis Long-Tailed Duck გრძელკუდა (კუდმაკრატელა) იხვი ND VU
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა M LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია M;WV LC
Aythya marila Greater Scaup ზღვის ყვინთია M,WV LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია M,WV VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა WV VU EN
Bucephala clangula Common Golden-eye ამაყა M,WV LC
Mergus merganser Common Merganser დიდი ბატასინა M,WV LC
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M,WV LC
Mergellus albellus Smew მცირე ბატასინა M,WV LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი WV, BB? EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა არწივი) M LC EN
Milvus milvus Red Kite წითელი ძერა (ან ბორა) Cas NT
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა M LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M;WV LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა M LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Pernis ptilorhynchus Crested Honey buzzard qoCora (ექვსთითა) კრაზანაჭამია M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) BB LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი M LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა M LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი M LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M LC
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა YR-R LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა M LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა M LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა YR-R LC
Fulica atra Common Coot მელოტა YR-R LC
Porphyrio porphyrio Purple Swamphen ხონთქრის ქათამი M LC ?
Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher ზღვის კაჭკაჭი (სირკაჭკაჭი) M NT
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა M LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius alexandrinus Kentish Plover ზღვის წინტალა M LC
Eudromias morinellus Eurasian Dotterel ტიბუარა (მღრინავი) M LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია M NT
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris canutus Knot ისლანდიური მექვიშია M NT
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) M LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) M;WV LC
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა M;WV LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Burhinus oedicnemus Stone-Curlew თვალჭყეტია M LC VU
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT ?
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus genei Slender-billed Gull წვრილნისკარტა თოლია M,WV LC
Larus ichthyaetus Pallas’s Gull დიდი შავთავა თოლია M,WV LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია YR-V LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M,WV LC
Larus melanocephalus Mediterranean Gull შავთავა თოლია M,WV LC
Larus argentatus Herring Gull ვერცხლისფერი თოლია Cas LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია WV NT
Larus michahellis Yellow-legged Gull ყვითელფეხა თოლია YR-R LC
Larus cachinnans Caspian Gull კასპიური თოლია YR-R LC
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M,WV LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M,WV LC
Larus audouinii Audouin’s Gull აუდოუნის თოლია Cas LC
Rissa tridactyla Kittiwake სამთითა თოლია M,WV LC
Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger (Skua) განიერკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius parasiticus Parasitic Jaeger (Skua) ვიწროკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius longicaudus Long-tailed Jaeger (Skua) გრძელკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია YR-V LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია M LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია M LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-V LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) M LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი YR-V LC
Spilopelia senegalensis Laughing Dove მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი YR-V LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო M LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) M LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ M LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB,M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი M LC
Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ M LC
Tyto alba Barn Owl ბუხრინწა YR-V LC EN
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) M LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი M LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი YR-R LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი M LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია M LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა M LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა M LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Eremopterix nigriceps Black-Crowned Sparrow-Lark შავთავა ტოროლა ND LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB,M LC
Hirundo daurica Red-Rumped Swallow წელწითელა მერცხალი Cas LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი M LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი M LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი YR-V LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა M NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა M LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Lanius excubitor Greater Grey (or Northern) Shrike რუხი ღაჟო WV LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius senator Woodchat Shrike წითელთავა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB,M LC
Lanius isabellinus Isabelline Shrike ყვითელგულა ღაჟო Cas LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB,M LC
Locustella lanceolata Lanceolated Warbler წინწკლა ჭრიჭინა მეჩალია Cas LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი M LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი MM LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus dumetorum Blyth’s Reed-warbler ბუჩქნარის მეჩალია M LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია M LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია M LC
Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler გრძელკუდა მეჩალია M LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Hippolais icterina Icterine Warbler მწვანე ბუტბუტა (მწვანე მქირდავი) M LC
Hippolais pallida Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი მქირდავი) M LC
Hippolais languida Upcher’s Warbler ბოლომქნევარა ბუტბუტა (ბოლომქნევარა მქირდავი) M LC
Hippolais caligata Booted Warbler მურა ბუტბუტა (მურა მქირდავი) M LC
Sylvia melanocephala Sardinian Warbler ხმელთაშუაზღვის ასპუჭაკა Cas LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) BB LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) M LC
Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler თეთრმუცელა ჭივჭავი (თეთრმუცელა ყარანა) M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) M LC
Regulus regulus Goldcrest ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Regulus ignicapilla Firecrest წითელთავა ნარჩიტა (წითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher ჭრელი ბუზიჭერია (ჭრელი მემატლია) M LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი M LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი M LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია M LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია M LC
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear შავყურა მეღორღია M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა WV LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB,M LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი M LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M,WV LC VU
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა M LC
Certhia brachydactyla Short-toed Tree-creeper მოკლეთითა მგლინავა M LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB,M LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა M LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M,WV LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა M LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) M LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია M LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური M LC
Serinus serinus European Serin მოყვითალო მთიულა M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა M LC
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow შავგულა (ანუ ესპანური) ბეღურა M LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა M LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) M LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-V LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი M LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა M LC

 

SPA N 18

სახელწოდება / Name: რიონის დელტა / Rioni Delta

კატეგორია / Category:  B2, C3, C4

ფართობი / Area: 2938,840 ha

დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 47,50%-ს კოლხეთის დაცული ტერიტორიები ფარავს. / 47.50% of territory is covered by Kolkheti Protected Areas.

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 42.204267° / Longitude: 41.605500°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წყალმცურავი და ზღვის ფრინველები. ამ ტერიტორიაზე 100000-ზე მეტი წყალმცურავი და 100000-ზე მეტი ზღვის ფრინველი იზამთრებს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე 50-100 ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვი იზამთრებს. (Javakhishvili et al. 2014). ორივე სახეობა  საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი – ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი, როგორც საფრთხეში მყოფი (EN). ეს უკანასკნელი IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში შეტანილია, როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. / White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Waterfowl, Seabirds. An area is used by over 100000 waterbirds and over 100000 seabirds during their wintering and migration. 50-100 Dalmatian and White Pelicans are wintering at the SPA (Javakhishvili et al. 2014). Both species are included on the red list of Georgia, Dalmatian Pelican as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU). Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: რიონის დელტა საქართველოს დასავლეთ ნაწილში ზღვის დონეზე მდებარეობს. საიტში შედის: რიონის დელტა, შავი ზღვის სანაპიროს ნაწილი და მიმდებარე ზღვის აკვატორია.  ლურჯეკალა (Eringium maritimum) და ისლი (Carex colchica) სანაპირო ს ზოლის ძირითადი მცენარეულ საფარს წარმოადგენს. (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Rioni Delta SPA is located in the western part of Georgia on the sea level. This site includes Rioni River Delta, Black sea and the sea coastline. Sea holly (Eringium maritimum), Sand Sedge (Carex colchica) can be found on the coastline (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: დეკემბერი – თებერვალი / Winter

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს რიონის დელტაში პირდაპირი აღრიცხვის მეთოდით  ზამთრის განმავლობაში (დეკემბერი-თებერვალი), 10 დღეში ერთხელ აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილებისთვის იხილეთ რუკა 1). ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. თვლების შედეგებს მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. აღრიცხვები რიონის დელტაში კოლხეთსა და ჭურიასთან კოორდინაციაში ხდება. / Water Birds should be directly counted during the winter, with 10 days interval in Rioni Delta. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database. Counts on Rioni Delta SPA should be coordinated with Churia and Kolkheti SPAs. Counting points see Map 1.

 

რუკა 1 / Map 1

 181

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები / Coordinates:

სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 42.213655°/41.629597°

სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 42.175805°/41.643362°

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი M;WV LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი M;WV VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა M;WV LC
Phalacrocorax aristotelis Shag ქოჩორა ჩვამა Cas LC
Microcarbo pygmaeus Pygmy Cormorant მცირე ჩვამა M LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-V LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა M LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა M LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა M LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა M LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) M LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა (ან სისინა) გედი M;WV LC
Cygnus cygnus Whooper swan ყვითელნისკარტა (ან მყივანი) გედი M;WV LC
Cygnus columbianus Tundra Swan მცირე მყივანი გედი M;WV LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M,WV VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M,WV LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M,WV LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი M,WV LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი M,WV LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი M,WV LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი M,WV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) M,WV LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M,WV LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი M LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა M,WV LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია M,WV LC
Aythya marila Greater Scaup ზღვის ყვინთია M,WV LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია M,WV VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა WV VU EN
Bucephala clangula Common Golden-eye ამაყა M,WV LC
Mergus merganser Common Merganser დიდი ბატასინა M,WV LC
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M,WV LC
Mergellus albellus Smew მცირე ბატასინა M,WV LC
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა არწივი) YR-V LC EN
Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher ზღვის კაჭკაჭი (სირკაჭკაჭი) SV, M NT
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა BB LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა YR-R LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius alexandrinus Kentish Plover ზღვის წინტალა BB LC
Eudromias morinellus Eurasian Dotterel ტიბუარა (მღრინავი) M LC
Charadrius asiaticus Caspian Plover აზიური წინტალა Cas LC
Charadrius mongolus Lesser sand Plover მცირე სქელნისკარტა წინტალა Cas LC
Charadrius leschenaultii Greater Sand Plover სქელნისკარტა წინტალა Cas LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris canutus Knot ისლანდიური მექვიშია M NT
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus fulicarius Red Phalarope წითელი ტივტივა Cas LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) YR-R LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე YR-R LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი Cas LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია YR-V NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Larus ichthyaetus Pallas’s Gull დიდი შავთავა თოლია WV LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია YR-R LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M,WV LC
Larus melanocephalus Mediterranean Gull შავთავა თოლია M,WV LC
Larus argentatus Herring Gull ვერცხლისფერი თოლია Cas LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია YR-R NT
Larus michahellis Yellow-legged Gull ყვითელფეხა თოლია YR-R LC
Larus cachinnans Caspian Gull კასპიური თოლია YR-R LC
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია WV LC
Larus marinus Greater Black-backed Gull ზღვის დიდი თოლია Cas LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M,WV LC
Larus audouinii Audouin’s Gull აუდოუნის თოლია Cas LC
Rissa tridactyla Kittiwake სამთითა თოლია WV LC
Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger (Skua) განიერკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius parasiticus Parasitic Jaeger (Skua) ვიწროკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius longicaudus Long-tailed Jaeger (Skua) გრძელკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია YR-V LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია WV LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია BB LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია BB LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია SV, M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია BB LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია BB LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია BB LC

 

SPA N 17

სახელწოდება / Name: კოლხეთი / Kolkheti

კატეგორია / Category:  B2, C3, C4

ფართობი / Area: 29969,901 ha

დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 69,33%-ს  კოლხეთის დაცული ტერიტორიები ფარავს. SPA 17 იგივეა რაც IBA (GEO04). / 69.33% of territory is covered by Kolxeti Protected Areas. SPA 17 is same as IBA (GEO04). ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate: Latitude: 42.123933° / Longitude: 41.779167°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წყალმცურავი ფრინველები. ამ ტერიტორიაზე 200000-ზე მეტი ფრინველი იზამთრებს. ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვების 50-100 ინდივიდი აღნიშნულ ტერიტორიაზე იზამთრებს. (Javakhishvili et al. 2014). ეს ორივე სახეობა შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი როგორც საფრთხეში  მყოფი (EN). ეს უკანასკნელი  საერთაშორისო წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. / White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Waterfowl.  An area is used by over 200 000 wintering waterbirds on spring and autumn migrations. Wintering 50-100 Dalmatian Pelicans and White Pelicans are regularly seen in Kolkheti SPA (Javakhishvili et al. 2014). Two of these species are included on the red list of Georgia, Dalmatian Pelican as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU). Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: კოლხეთი საქართველოს დასავლეთით ზღვის დონიდან 0-10 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. მასში შედის: ჭაობები, ტბები და დაჭაობებული ტყეები. მცენაეული საფარის ძირითადი სახეობებია: მურყანი (Alnus barbata), ლაფანი (Pterocarya pterocarpa), ვერხვი (Populus canescens), ბიჭვინთის ფიჭვი (Pinus pithyusa), ზამბახი (Iris pseudocorus), დროზერა (Drosera rotundifolia), ტირიფი (Salix caprea, Salix alba), კატაბალახა (Clematic vitalba), ეკალღიჭი (Smilax excels). ჭაობები და სანაპიროების მცენარეული საფარის ძირითადი სახეობებია: ისლი (Carex acuta), ლაქაში (Typha latifolia), ლელი (Phragmites australis) და ჭილი (Juncus effuses). ზღვის სანაპიროზე შეიძლება შეგხვდეთ: ლურჯეკალა (Eringium maritimum) და ისლი (Carex colchica). ორნითოფაუნისთვის იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Kolkheti SPA is located in the western part of Georgia at an altitude of 0 – 10 meters, on the Black Sea coast. Area is covered with numerous coastal and inland wetlands, lakes and damp woodlands. Common Alder (Alnus barbata), Caucasian Walnut (Pterocarya pterocarpa), Poplar (Populus canescens), Pine (Pinus pithyusa), Yellow Iris (Iris pseudocorus), Sundew (Drosera rotundifolia). Willows (Salix caprea, Salix alba), Traveller’s joy (Clematic vitalba), Greenbriers (Smilax excels), Slender Tufted-sedge (Carex acuta), Bulrush (Typha latifolia), Common Reed (Phragmites australis) and Common Rush (Juncus effuses) are common species of plants in the SPA (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: დეკემბერი – თებერვალი / Winter

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს კოლხეთში პირდაპირი აღრიცხვის მეთოდით  ზამთრის განმავლობაში (დეკემბერი-თებერვალი), 10 დღეში ერთხელ, პალიასტომისა და ფართოწყლის ტბებზე აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1). ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. თვლების შედეგებს მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. აღრიცხვები კოლხეთში, ჭურიასა და რიონის დელტასთან კოორდინაციაში ხდება. / Water Birds should be directly counted during  winter, with 10 days interval on Paliastomi and Partotskali Lakes. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database. Counts on Kolkheti SPA should be coordinated with Churia and Rioni Delta SPAs. Counting points see Map 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იხვები პალიასტომის ტბაზე (SPA 17)

171

ფოტო: ნ. პაპოშვილი

 

ქოჩორა ვარხვები და  თოლიები რიონის დელტაში (SPA 18)

172

ფოტო: ლ. ნინუა

რუკა 1 / Map 1

173

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები / Coordinates:

სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 42.115774°/41.702158°

სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 42.215513°/41.657872°

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა WV LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა WV LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა YR-V LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რuხლოყება კოკონა M LC VU
Podiceps auritus Horned (or Slavonian) Grebe სწორნისკარტა (ან წითელყელა) კოკონა Cas VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა WV LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა YR-R LC
Puffinus yelkouan Mediterranean (Yelkouan) Shearwater ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა YR-V VU
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი M LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი M VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა YR-V LC
Microcarbo pygmaeus Pygmy Cormorant მცირე ჩვამა M LC
Phalacrocorax aristotelis Shag ქოჩორა ჩვამა Cas LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-V LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა YR-V LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა YR-V LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა M LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) M LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა (ან სისინა) გედი M;WV LC
Cygnus cygnus Whooper swan ყვითელნისკარტა (ან მყივანი) გედი M;WV LC
Cygnus columbianus Tundra Swan მცირე მყივანი გედი WV LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი M LC VU
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი M;WV LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი M,WV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) M,WV LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი M LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა M LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია M;WV LC
Aythya marila Greater Scaup ზღვის ყვინთია M,WV LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია M,WV VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა WV VU EN
Bucephala clangula Common Golden-eye ამაყა M,WV LC
Mergus merganser Common Merganser დიდი ბატასინა M,WV LC
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M,WV LC
Mergellus albellus Smew მცირე ბატასინა M,WV LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი WV, BB? EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა არწივი) M LC EN
Milvus milvus Red Kite წითელი ძერა (ან ბორა) Cas NT
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა M LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M;WV LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა M LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Pernis ptilorhynchus Crested Honey buzzard qoCora (ექვსთითა) კრაზანაჭამია M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) BB LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი M LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა M LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი M LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M LC
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა YR-R LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა M LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა M LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა YR-R LC
Fulica atra Common Coot მელოტა YR-R LC
Porphyrio porphyrio Purple Swamphen ხონთქრის ქათამი M LC ?
Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher ზღვის კაჭკაჭი (სირკაჭკაჭი) M NT
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა M LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius alexandrinus Kentish Plover ზღვის წინტალა M LC
Eudromias morinellus Eurasian Dotterel ტიბუარა (მღრინავი) M LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია M NT
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris canutus Knot ისლანდიური მექვიშია M NT
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) M LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) M;WV LC
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა M;WV LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Burhinus oedicnemus Stone-Curlew თვალჭყეტია M LC VU
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT ?
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus genei Slender-billed Gull წვრილნისკარტა თოლია M,WV LC
Larus ichthyaetus Pallas’s Gull დიდი შავთავა თოლია M,WV LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია YR-V LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M,WV LC
Larus melanocephalus Mediterranean Gull შავთავა თოლია M,WV LC
Larus argentatus Herring Gull ვერცხლისფერი თოლია Cas LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია WV NT
Larus michahellis Yellow-legged Gull ყვითელფეხა თოლია YR-R LC
Larus cachinnans Caspian Gull კასპიური თოლია YR-R LC
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M,WV LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M,WV LC
Larus audouinii Audouin’s Gull აუდოუნის თოლია Cas LC
Rissa tridactyla Kittiwake სამთითა თოლია M,WV LC
Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger (Skua) განიერკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius parasiticus Parasitic Jaeger (Skua) ვიწროკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius longicaudus Long-tailed Jaeger (Skua) გრძელკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია YR-V LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია M LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია M LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-V LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) M LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი YR-V LC
Spilopelia senegalensis Laughing Dove მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი YR-V LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო M LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) M LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ M LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB,M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი M LC
Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ M LC
Tyto alba Barn Owl ბუხრინწა YR-V LC EN
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) M LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი M LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი YR-R LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი M LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია M LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა M LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა M LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Eremopterix nigriceps Black-Crowned Sparrow-Lark შავთავა ტოროლა ND LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB,M LC
Hirundo daurica Red-Rumped Swallow წელწითელა მერცხალი Cas LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი M LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი M LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი YR-V LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა M NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა M LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Lanius excubitor Greater Grey (or Northern) Shrike რუხი ღაჟო WV LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius senator Woodchat Shrike წითელთავა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB,M LC
Lanius isabellinus Isabelline Shrike ყვითელგულა ღაჟო Cas LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB,M LC
Locustella lanceolata Lanceolated Warbler წინწკლა ჭრიჭინა მეჩალია Cas LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი M LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი MM LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus dumetorum Blyth’s Reed-warbler ბუჩქნარის მეჩალია M LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია M LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია M LC
Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler გრძელკუდა მეჩალია M LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Hippolais icterina Icterine Warbler მწვანე ბუტბუტა (მწვანე მქირდავი) M LC
Hippolais pallida Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი მქირდავი) M LC
Hippolais languida Upcher’s Warbler ბოლომქნევარა ბუტბუტა (ბოლომქნევარა მქირდავი) M LC
Hippolais caligata Booted Warbler მურა ბუტბუტა (მურა მქირდავი) M LC
Sylvia melanocephala Sardinian Warbler ხმელთაშუაზღვის ასპუჭაკა Cas LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) BB LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) M LC
Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler თეთრმუცელა ჭივჭავი (თეთრმუცელა ყარანა) M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) M LC
Regulus regulus Goldcrest ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Regulus ignicapilla Firecrest წითელთავა ნარჩიტა (წითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher ჭრელი ბუზიჭერია (ჭრელი მემატლია) M LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი M LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი M LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია M LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია M LC
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear შავყურა მეღორღია M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა WV LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB,M LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი M LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M,WV LC VU
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა M LC
Certhia brachydactyla Short-toed Tree-creeper მოკლეთითა მგლინავა M LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB,M LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა M LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M,WV LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა M LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) M LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია M LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური M LC
Serinus serinus European Serin მოყვითალო მთიულა M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა M LC
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow შავგულა (ანუ ესპანური) ბეღურა M LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა M LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) M LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-V LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი M LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა M LC

 

SPA N 16

სახელწოდება / Name: ბათუმი / Batumi

კატეგორია / Category:  C5

ფართობი / Area: 26599,611 ha

დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 20.78%-ს კინტრიშის დაცული ტერიტორიები ფარავს. SPA 16-ის ტერიტორიის 81.56%-ს IBA (GEO14) ფარავს. IBA-ს (GEO14) ტერიტორიის 75.80%-ს SPA 16 ფარავს /  20.78 % of territory is covered by Kintrishi Protected Area. 81.56% of territory is covered by IBA (GEO14).  75.80 % of IBA (GEO14) is represented by SPA 16.

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.615133° / Longitude: 41.709750°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: გადამფრენი მტაცებელი ფრინველები. ბათუმს ყოველწლიურად, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, მილიონზე მეტი მტაცებელი ფრინველი გადაუფრენს. მათ შორის არიან ისეთები, რომელთაც  IUCN – ისა და  საქართველოს წითელი ნუსხის კონსერვაციული სტატუსი გააჩნიათ. სახეობებისა და მათი კონსერვაციული სტატუსების სანახავად იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Migrating raptors. An area is used by over 1 000 000 raptors during spring and autumn migrations (www.batumiraptorcount.org). Many of them have a conservation status on IUCN red list and Red List of Georgia. See Annex I for Birds and their conservation status.

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ბათუმი საქართველოს სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 20 – 1000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ ტერიტორიაზე  კოლხური ტყის ფრაგმენტები გვხვდება, სადაც ძირითად სახეობებს: მურყანი (Alnus barbata), ლაფანი (Pterocarya pterocarpa) მდგნალი (Salix caprea), ტირიფი (Salix alba), იელი (Rhododendron luteum), დიდგულა (Sambucus nigra), წყავი (Laurocerasus officinalis), პონტოს შქერი (Rhododendron ponticum), ეკალღიჭი (Smilax excels) და კატაბარდი (Clematic vitalba) წარმოადგენს. (ქვაჩაკიძე 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Batumi SPA is located in the Southwestern part of Georgia at an altitude of 20 – 1000 meters. Colchic refugial rainforests cover the mountain slopes. Common Alder (Alnus barbata), Caucasian Walnut (Pterocarya pterocarpa), Willows (Salix caprea, Salix alba), Yellow Azalea (Rhododendron luteum), Elderberry (Sambucus nigra), Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis), Rhododendron (Rhododendron ponticum), Greenbriers (Smilax excels), Traveller’s joy (Clematic vitalba) are the main species in the forests (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

 

 

 

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

გადამფრენი მტაცებელი ფრინველები / Migratory raptors

მეთოდი / Method: გადამფრენი მტაცებელი ფრინველების აღრიცხვა / Migrating raptor count

პერიოდი / Period:  სექტემბერი-ოქტომბერი / September – October

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით;  GPS / 20X60 magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: გადამფრენ მტაცებელ ფრინველებს ყოველდღე, ორი თვის განმავლობაში (სექტემბერი – ოქტომბერი) აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1). თვლას დილით, ადრე წინასწარ შერჩეულ ადგილზე იწყებთ და დღის განმავლობაში დანახული ყველა ფრინველის სახეობასა და რაოდენობას ინიშნავთ. აღრიცხვის მონაცემებსა და ამინდის მაჩვენებლებს მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. / Migrating raptors should be counted at “bottleneck” sites along their migration routes. During two months (September-October), number and species of counted migrating birds should be recorded daily. Date and weather conditions with counting results should be entered in the database. Observing point see below (Map 1).

 

რუკა 1 / Map 1

161

GPS კორდინატები / Coordinates: 41.684422°/ 41.730028°

 

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი M LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი M VU EN
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა M LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა M LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა M LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა M LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა M LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა M LC
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC
Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა არწივი) M LC EN
Milvus milvus Red Kite წითელი ძერა (ან ბორა) Cas NT
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R, M LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი YR-R, M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა YR-R, M LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა M LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Pernis ptilorhynchus Crested Honey buzzard qoCora (ექვსთითა) კრაზანაჭამია M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) სვავი M NT EN
Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture ორბი M LC VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) M LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი M LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა M LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი M LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M LC
Tetrax tetrax Little Bustard სარსარაკი M NT VU
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) M LC
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი M LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) M LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი M LC
Spilopelia senegalensis Laughing Dove მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი BB LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ M LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB, M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი YR-R LC
Tyto alba Barn Owl ბუხრინწა BB, M LC EN
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB, M LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) M LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი M LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი M LC
Dryocopus martius Black Woodpecker შავი კოდალა BB LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა BB LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა BB LC
Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker საშუალო ჭრელი კოდალა BB LC
Dendrocopos leucotos White-backed Woodpecker თეთრზურგა კოდალა BB LC
Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker მცირე ჭრელი კოდალა BB LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB, M LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა M LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა M LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB, M LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი M LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი M LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB, M LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა M NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა M LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა BB, M LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა BB, M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB, M LC
Lanius isabellinus Isabelline Shrike ყვითელგულა ღაჟო M LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB, M LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია BB, M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი M LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი M LC
Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler გრძელკუდა მეჩალია M LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია M LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია M LC
Acrocephalus dumetorum Blyth’s Reed-warbler ბუჩქნარის მეჩალია M LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) M LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია M LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია M LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა M LC
Hippolais icterina Icterine Warbler მწვანე ბუტბუტა (მწვანე მქირდავი) M LC
Hippolais pallida Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი მქირდავი) M LC
Hippolais caligata Booted Warbler მურა ბუტბუტა (მურა მქირდავი) M LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა M LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა M LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა M LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB, M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB, M LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) M LC
Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler თეთრმუცელა ჭივჭავი (თეთრმუცელა ყარანა) M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) M LC
Regulus regulus Goldcrest ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა ღაბუაჩიტი) BB, M LC
Regulus ignicapilla Firecrest წითელთავა ნარჩიტა (წითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB,M LC
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher ჭრელი ბუზიჭერია (ჭრელი მემატლია) M LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) BB, M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) BB, M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი M LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი M LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია M LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა BB, M LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB, M LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა BB, M LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB, M LC
Erythropygia galactotes Rufous-tailed Scrub-Robin ჟღალი ბულბული M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV, M LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV, M NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) BB, M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი YR-R, M LC
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა BB, M LC
Parus ater Coal Tit მცირე წივწივა (მცირე წიწკანა) YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Sitta europaea Wood Nuthatch ჩვეულებრივი ხეცოცია YR-R LC
Sitta krueperi Küper’s Nuthatch შავთავა ხეცოცია YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა YR-R LC
Certhia brachydactyla Short-toed Tree-creeper მოკლეთითა მგლინავა M LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Cinclus cinclus White-throated Dipper წყლის შაშვი YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) M LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა BB, M LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა M LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა WV LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა YR-R LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) M LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია M LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური YR-R LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა M LC
Loxia curvirostra Red Crossbill (Common Crossbill) ნისკარტმარწუხა M LC
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow შავგულა (ანუ ესპანური) ბეღურა M LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა BB, M LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) M LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური BB,M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Nucifraga caryocatactes Spotted Nutcracker თხილიტეხია WV, M LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი M LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC

 

SPA N 15

სახელწოდება / Name: ჭოროხის დელტა / Chorokhi Delta

კატეგორია / Category:  B2, C3, C4

ფართობი / Area: 2232,337 ha

დაცვის სტატუსი / Protection Status:  SPA 15 მთლიანად  IBA-ს (GEO32)  ემთხვევა. / SPA 15 is same as IBA (GEO32).

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.597400° / Longitude: 41.565367°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: ქარიშხალა (Puffinus yelkouan), ველის პრანწია (Vanellus gregarious), შავფრთიანი მერცხალა (Glareola nordmanni) და წყალმცურავი ფრინველები და ზღვის ფრინველები. ჭოროხის დელტას ზამთარში, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე დასვენებისა და კვებისთვის ათასობით მიგრანტი და მოზამთრე წყალმცურავი ფრინველი იყენებს. მნიშნელოვანი სამიგრაციო ადგილია ველის პრანწიასა და შავფრთიანი მერცხალასათვის.  IUCN – ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში ქარიშხალა შეტანილია, როგორც – მოწყვლადი (VU); ველის პრანწია – კრიტიკული საფრთხის ქვეშ მყოფი (CR); შავფრთიანი მერცხალა – საფრთხესთან ახლოს (NT) მყოფი სახეობა. / Yelkouan Shearwater (Puffinus yelkouan), Sociable Lapwing (Vanellus gregarius), Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni), Waterfowl and seabirds. This area is used by over 20000 waterfowl and 20000 seabirds for overwintering and migration (Observado.org). 100 -150 Yelkouan Shearwaters are wintering on this area. This area is important migration site for Sociable Lapwing and Black-winged Pratincole. All of them are included on the IUCN red list, Yelkouan Shearwater as Vulnerable (VU), Sociable Lapwing – Critically Endangered (CR), Black-winged Pratincole – Near Threatened (NT).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ჭოროხის დელტა  საქართველოს უკიდურეს სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 0 – 3 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. მდინარე ჭოროხის ნაპირებზე  ფრაგმენტირებული ჭალის ტყე გვხვდება, სადაც ძირითად სახეობებს: მურყანი (Alnus barbata), მდგნალი (Salix caprea), ტირიფი (Salix alba), კატაბარდა (Clematic vitalba) და ეკალღიჭი (Smilax excels) წარმოადგენს. ჭოროხის დელტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავლადაა პატარა ტბორები, რომელთა გარშემოც შემდეგი ჭარბტენიანი ნიადაგის მცენარეები გვხვდება: ისლი (Carex acuta), ლაქაში (Typha latifolia), ლელი (Phragmites australis) და ჭილი (Juncus effuses) (ქვაჩაკიზე 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ დანართ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Chorokhi Delta SPA is located in the Southwestern part of Georgia at an altitude of 0 – 3 meters, at the Black Sea coast. There are fragments of riparian forest on the Chorokhi riverbanks.  Common Alder (Alnus barbata), Willows (Salix caprea, Salix alba), Traveller’s joy (Clematic vitalba), Greenbriers (Smilax excels) are dominant plant species at the SPA. There are natural and artificial pools with Slender Tufted-sedge (Carex acuta), Bulrush (Typha latifolia), Common Reed (Phragmites australis), Common Rush (Juncus effuses) (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: სექტემბერი, იანვარი და აპრილი / September, January, April

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: წყალმცურავი ფრინველებს ჭოროხის დელტაში პირდაპირი დათვლის გზით, ორ-ორჯერ (ორი კვირის შუალედით), სექტემბერში, იანვარსა და აპრილში აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილებისთვის იხილეთ რუკა 1.) აღრიცხვის განმავლობაში ასევე კარგად ამოწმებთ ყველა ტბორსა და დაჭაობებულ ტერიტორიას. ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. / Water Birds should be directly counted with two weeks interval (two times in a month) in September, January and April. All ponds, which are near the Chorokhi Delta, should be counted as well. Date, weather conditions, species of waterbirds and their numbers should be recorded. Results of counts should be recorded in the database.  Counting point see Map 1.

 

ველის პრანწია და შავფრთიანი მერცხალა / Sociable Lapwing and Black-winged Pratincole

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: გაზაფხული და შემოდგომა  / Spring and autumn

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად, ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS /  20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: ორივე სახეობას გაზაფხულსა და შემოდგომაზე აღრიცხავთ. მათი რიცხოვნობის შეფასება, შესაძლოა წყალმცურავი ფრინველების აღრიცხვასთან ერთად, სექტემბერსა და მარტში მოხდეს. აღრიცხვის განმავლობაში კარგად ამოწმებთ ყველა ტბორს, სანაპირო ზოლსა და მდინარის შესართავს. ფრინველების აღმოჩენის შემთხვევაში, სახეობას, მათ რიცხოვნობასა და ადგილის კოორდინატებს ინიშნავთ. მონაცემები მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ / Counts should take place in spring and autumn. Number of both species can be assessed during waterbirds count (in September and April). All ponds that are near the Chorokhi Delta and sea coastline should be checked. Discovered birds flocks should be directly counted using spotting scope. Date, weather conditions number of birds should be recorded. Results of counts should be recorded in the database.

 

 

რუკა 1 / Map 1

151

სათვლელი წერტილების GPS კორდინატები Coordinates:

სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 41.605053°/41.577567°

სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 41.594099°/41.569946°

 

  

ჭოროხის დელტა (SPA 15)

152

ფოტო: ნ. პაპოშვილი

 

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა WV LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა WV LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა YR-V LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რuხლოყება კოკონა M LC VU
Podiceps auritus Horned (or Slavonian) Grebe სწორნისკარტა (ან წითელყელა) კოკონა Cas VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა WV LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა YR-R LC
Puffinus yelkouan Mediterranean (Yelkouan) Shearwater ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა YR-V VU
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი M LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი M VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა YR-V LC
Microcarbo pygmaeus Pygmy Cormorant მცირე ჩვამა M LC
Phalacrocorax aristotelis Shag ქოჩორა ჩვამა Cas LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-V LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა YR-V LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა YR-V LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა M LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) M LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა (ან სისინა) გედი M;WV LC
Cygnus cygnus Whooper swan ყვითელნისკარტა (ან მყივანი) გედი M;WV LC
Cygnus columbianus Tundra Swan მცირე მყივანი გედი WV LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი M LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი M;WV LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი M;WV LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი M,WV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) M,WV LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი M LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა M LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია M;WV LC
Aythya marila Greater Scaup ზღვის ყვინთია M,WV LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია M,WV VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა WV VU EN
Bucephala clangula Common Golden-eye ამაყა M,WV LC
Mergus merganser Common Merganser დიდი ბატასინა M,WV LC
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M,WV LC
Mergellus albellus Smew მცირე ბატასინა M,WV LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი WV, BB? EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა არწივი) M LC EN
Milvus milvus Red Kite წითელი ძერა (ან ბორა) Cas NT
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა M LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M;WV LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა M LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Pernis ptilorhynchus Crested Honey buzzard qoCora (ექვსთითა) კრაზანაჭამია M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) BB LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი M LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა M LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი M LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა YR-R LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა M LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა M LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა YR-R LC
Fulica atra Common Coot მელოტა YR-R LC
Porphyrio porphyrio Purple Swamphen ხონთქრის ქათამი M LC ?
Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher ზღვის კაჭკაჭი (სირკაჭკაჭი) M NT
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა M LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius alexandrinus Kentish Plover ზღვის წინტალა M LC
Eudromias morinellus Eurasian Dotterel ტიბუარა (მღრინავი) M LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია M NT
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR
Vanellus spinosus Spur-Winged Lapwing შავმუცელა (შავმკერდა) პრანწია Cas LC
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris canutus Knot ისლანდიური მექვიშია M NT
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) M LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) M;WV LC
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა M;WV LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Burhinus oedicnemus Stone-Curlew თვალჭყეტია M LC VU
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT ?
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus genei Slender-billed Gull წვრილნისკარტა თოლია M,WV LC
Larus ichthyaetus Pallas’s Gull დიდი შავთავა თოლია M,WV LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია YR-V LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M,WV LC
Larus melanocephalus Mediterranean Gull შავთავა თოლია M,WV LC
Larus argentatus Herring Gull ვერცხლისფერი თოლია Cas LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია WV NT
Larus michahellis Yellow-legged Gull ყვითელფეხა თოლია YR-R LC
Larus cachinnans Caspian Gull კასპიური თოლია YR-R LC
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M,WV LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M,WV LC
Larus audouinii Audouin’s Gull აუდოუნის თოლია Cas LC
Rissa tridactyla Kittiwake სამთითა თოლია M,WV LC
Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger (Skua) განიერკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius parasiticus Parasitic Jaeger (Skua) ვიწროკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius longicaudus Long-tailed Jaeger (Skua) გრძელკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია YR-V LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია M LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია M LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-V LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) M LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი YR-V LC
Spilopelia senegalensis Laughing Dove მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი YR-V LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Clamator glandarius Great Spoted Cuckoo შავთავა გუგული Cas LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო M LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) M LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ M LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB,M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი M LC
Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ M LC
Tyto alba Barn Owl ბუხრინწა YR-V LC EN
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) M LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი M LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Ceryle rudis Pied Kinfisher ND LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი YR-R LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი M LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია M LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა M LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა M LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Eremopterix nigriceps Black-Crowned Sparrow-Lark შავთავა ტოროლა ND LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB,M LC
Hirundo daurica Red-Rumped Swallow წელწითელა მერცხალი Cas LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი M LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი M LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი YR-V LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა M NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა M LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Lanius excubitor Greater Grey (or Northern) Shrike რუხი ღაჟო WV LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius senator Woodchat Shrike წითელთავა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB,M LC
Lanius isabellinus Isabelline Shrike ყვითელგულა ღაჟო Cas LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB,M LC
Locustella lanceolata Lanceolated Warbler წინწკლა ჭრიჭინა მეჩალია Cas LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი M LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი MM LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus dumetorum Blyth’s Reed-warbler ბუჩქნარის მეჩალია M LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია M LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია M LC
Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler გრძელკუდა მეჩალია M LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Hippolais icterina Icterine Warbler მწვანე ბუტბუტა (მწვანე მქირდავი) M LC
Hippolais pallida Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი მქირდავი) M LC
Hippolais languida Upcher’s Warbler ბოლომქნევარა ბუტბუტა (ბოლომქნევარა მქირდავი) M LC
Hippolais caligata Booted Warbler მურა ბუტბუტა (მურა მქირდავი) M LC
Sylvia melanocephala Sardinian Warbler ხმელთაშუაზღვის ასპუჭაკა Cas LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) BB LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) M LC
Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler თეთრმუცელა ჭივჭავი (თეთრმუცელა ყარანა) M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) M LC
Regulus regulus Goldcrest ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Regulus ignicapilla Firecrest წითელთავა ნარჩიტა (წითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher ჭრელი ბუზიჭერია (ჭრელი მემატლია) M LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი M LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი M LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია M LC
Anthus richardi Richard’s Pipit რიჩარდის მწყერჩიტა Cas LC
Oenanthe deserti Desert Wheater უდაბნოს მეღორღია ND LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია M LC
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear შავყურა მეღორღია M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა WV LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB,M LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი M LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M,WV LC VU
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა M LC
Certhia brachydactyla Short-toed Tree-creeper მოკლეთითა მგლინავა M LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB,M LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა M LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M,WV LC
Calcarius lapponicus Lapland Bunting ლაპლანდური გრატა ND LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა M LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) M LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია M LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური M LC
Serinus serinus European Serin მოყვითალო მთიულა M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა M LC
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow შავგულა (ანუ ესპანური) ბეღურა M LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა M LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) M LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-V LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი M LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა M LC