SPA N 1

SPA 1

 

სახელწოდება / Name: ლაგოდეხი / Lagodekhi

კატეგორია / Category:  B2; C2

ფართობი / Area: 23065.349 ha

დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 88.32%-ს ლაგოდეხის ნაკრძალი ფარავს. SPA 1 იგივეა რაც IBA (GEO24) / 88.32% of territory is covered by Lagodekhi Protected Areas. SPA 1 is same as IBA (GEO24).

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.892417° / Longitude: 46.305533°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: დაცვას საჭიროებს  კავკასიური როჭო (Lyrurus mlokosiewiczi) და ბატკანძერი (Gypaetus barbatus). ეს ორი სახეობა ბუდობს და მთელი წლის განმავლობაში გვხვდება ლაგოდეხში. ლაგოდეხში არის კავკასიური როჭოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მობუდარი პოპულაცია (Gavashelishvili and Javakhishvili 2010) და  ბატკანძერის 1-2 მობუდარი წყვილი. ორივე სახეობა  საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU). კავკასიური როჭო აგრეთვე შეტანილია IUCN-ის წითელ ნუსხაში როგორც საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT) სახეობა. / Caucasian Grouse (Lyrurus mlokosiewiczi) and Bearded Vulture (Gypaetus barbatus). These two species are breeding and occur throughout the year in Lagodekhi. There is one of the biggest breeding populations of Caucasian Grouse (Gavashelishvili and Javakhishvili 2010). 1-2 pairs of Bearded Vulture breed in Lagodekhi. Both species are included on the red list of Georgia as Vulnerable (VU). Caucasian Grouse is also classified on the IUCN red list as Near Threatened (NT).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ლაგოდეხი საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 500 – 3000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. აქ გვხვდება ფოთლოვანი ტყეები, რომლებიც წარმოდგენილია შემდეგი სახეობებით: წიფელი (Fagus orientalis), რცხილა (Carpinus caucasica), წაბლი (Castanea sativa), ქართული მუხა (Quercus iberica), ცაცხვი (Tilia begoniifolia), კავკასიური მუხა (Quercus macranthera). ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მდებარეობს ტყის ზედა საზღვარი სადაც ძირითადად გვხვდება არყი (Betula litwinowii) და ცირცელი (Sorbus caucasigena). 2000 მეტრის ზემოთ გვხვდება დეკა (Rhododendron caucasicum) და ღვია (Juniperus hemisphaerica). ალპურ და სუბალპურ მდელოებზე გავრცელებული ძირითადი ბალახოვანი მცენარეებია: კენკეშა (Campanula lactiflora), ტილჭირი (Aconitum nasutum), მარმუჭი (Alchemilla caucasica), ძიგვი (Nardus stricta), ლერწამქუჩი (Festuca varia) და სოსნოვსკის დიყი (Heracleum sosnowskyi) (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Lagodekhi SPA is located in the eastern part of Georgia, on the slopes of Greater Caucasus Mountains, at an altitude of 500 – 3000 meters. Major habitats are mountain deciduous forests with dominating species: Beech (Fagus orientalis), Hornbeam (Carpinus caucasica), Chestnut (Castanea sativa), Georgian Oak (Quercus iberica), Lime (Tilia begoniifolia), and Caucasian Oak (Quercus macranthera). At about 2000 meters above the sea level the forest line ends with Litwinow’s birch (Betula litwinowii) and Sorb (Sorbus caucasigena) forests. Over 2000 meters above the sea level there are Rhododendron (Rhododendron caucasicum) and Juniper (Juniperus hemisphaerica) subalpine scrublands mostly on the northern and northwestern slopes. Subalpine and alpine meadows, with Monkshood (Aconitum nasutum), Bellflower (Campanula lactiflora), Sosnowskyi Hogweed (Heracleum sosnowskyi), Lady’s Mantle (Alchemilla caucasica), Mat-grass (Nardus stricta), and Meadow Fescue (Festuca varia) grow on the southern and southeastern slopes (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

კავკასიური როჭო / Caucasian Black Grouse

მეთოდი / Method: მოტიხტიხე მამლების აღრიცხვა / Lekking male count

პერიოდი / Period: მაისი / May

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: მოტიხტიხე მამრებს ყოველწლიურად მაისის თვეში აღრიცხავთ. სატიხტიხო ადგილს აღმოაჩენთ, GPS კოორდინატებს ჩაინიშნავთ და მოტიხტიხე მამლების რაოდენობას დათვლით. ამ მონაცემებთან ერთად  თარიღსა და კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. სატიხტიხო ადგილებს მიანიჭებთ უნიკალური სახელწოდებას და დაარუკებთ. ინფორმაციას მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. / Field expedition should take place every May. During the expedition grouse leks should be discovered, GPS locations of the leks should be recorded and lekking males should be counted. Counts should be repeated at least once more during the season. Leks should be given unique names, mapped using coordinates collected on the field and number of males attending the lek should be recorded, date and weather conditions should be recorded as well. Results should be recorded in the database.

 

ბატკანძერი / Bearded Vulture

მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება / Nest count & assessment of breeding success

პერიოდი / Period: აპრილი – ივნისი / April – June

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars;  GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: პირველ საველე გასვლას ყოველი წლის აპრილში გეგმავთ. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და ბარტყების რაოდენობას დაითვლით.  აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე ექსპედიციას ივნისში, ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ. ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეებზე პირველი ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ. / First field expedition should take place every April. During the expedition, bearded vulture nests should be discovered and nestlings should be counted. Date, GPS location of the nest and number of nestlings should be recorded.  The second expedition should take place every June for assessing the breeding success. The number of chicks should be counted in the same nests discovered during the first expedition.

 

ლაგოდეხი (SPA 1)

sp1

ფოტო: გ. რაჯებაშვილი

 

Species scientific name Species English name Species Georgian name Georgia IUCN RLG
Milvus migrans Black Kite ძერა YR-R, M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) BB, M LC
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) BB, M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R, M LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი YR-R, M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა YR-R, M LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა WV,M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა YR-R, M LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) BB, M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი BB, M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი YR-R, M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი WV, M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი BB, M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი YR-R LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი BB, M EN VU
Gypaetus barbatus Bearded Vulture (Lammergeier) ბატკანძერი (ან წვერიანი სვავი, ყაჯირი, კრავიჭამია) YR-R NT VU
Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) სვავი YR-R NT EN
Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture ორბი YR-R LC VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) YR-R, M LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) WV, M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) BB, M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) YR-R, M EN CR
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი YR-R, M LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი YR-R, M LC
Falco columbarius Merlin ალალი WV, M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი BB, M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა BB, M LC CR
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა YR-R, M LC
Lyrurus mlokosiewiczi Caucasian Grouse კავკასიური როჭო YR-R NT VU
Tetraogallus caucasicus Caucasian Snowcock კავკასიური შურთხი YR-R LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი YR-R, M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB, M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-R LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) YR-R LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი YR-R LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB, M LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო YR-R LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) YR-R LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ YR-R LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB, M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი YR-R LC
Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ YR-R LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა BB, M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB, M LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB, M LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი BB, M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი BB, M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB, M LC
Dryocopus martius Black Woodpecker შავი კოდალა YR-R LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker სირიული კოდალა YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker საშუალო ჭრელი კოდალა YR-R LC
Dendrocopos leucotos White-backed Woodpecker თეთრზურგა კოდალა YR-R LC
Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker მცირე ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB, M LC
Eremophila alpestris Horned (or Shore) Lark რქოსანი ტოროლა YR-R, M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB, M LC
Hirundo daurica Red-Rumped Swallow წელწითელა მერცხალი Cas LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB, M LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB, M LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB, M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB, M NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა BB, M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R, M LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა YR-R, M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB, M LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა BB, M LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო BB, M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB, M LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა YR-R, M LC
Prunella collaris Alpine Accentor ალპური ჭვინტაკა YR-R LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB, M LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB, M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB, M LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB, M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) BB, M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) BB, M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) BB, M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB, M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) BB, M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB, M LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB, M LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB, M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა YR-R, M LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB, M LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB, M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV,M LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV, M NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) YR-R, M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი YR-R, M LC
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R, M LC
Parus ater Coal Tit მცირე წივწივა (მცირე წიწკანა) YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Sitta europaea Wood Nuthatch ჩვეულებრივი ხეცოცია YR-R LC
Tichodroma muraria Wall-creeper ფრთაწითელი კლდეცოცია YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა YR-R LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Cinclus cinclus White-throated Dipper წყლის შაშვი YR-R LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა YR-R, M LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა WV LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R, M LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R, M LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა YR-R, M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R, M LC
Carduelis flavirostris Twite მთის ჭვინტა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) YR-R, M LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია YR-R LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური YR-R, M LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა YR-R LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა BB, M LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) YR-R, M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური BB, M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი YR-R LC
Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough წითელნისკარტა მაღრანი YR-R LC
Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough ყვითელნისკარტა მაღრანი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი YR-R, M LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC

SPA name: Lagodekhi

Category:  B2; C2

Area: 23065.349 (ha)

Protection Status:  88.32 % of territory is covered by Lagodekhi Protected Areas.

SPA N1 is same as IBA (GEO24).

Central Coordinate:   Latitude: 41.892417°

Longitude: 46.305533°

Species of concern: Caucasian Grouse (Lyrurus mlokosiewiczi) and Bearded Vulture (Gypaetus barbatus). These two species are breeding and occur throughout the year in Lagodekhi. There is one of the biggest breeding populations of Caucasian Grouse (Gavashelishvili and Javakhishvili 2010). 1-2 pairs of Bearded Vulture breeding in Lagodekhi. Both species are included on the red list of Georgia as vulnerable. Caucasian Grouse is also classified on the IUCN bird list as Near Threatened.

Description of the site:  

Lagodekhi is located in the eastern part of Georgia, at an altitude of 500 – 3000 meters. There are deciduous forests, main species: Beech (Fagus orientalis), Nornbeam (Carpinus caucasica), Chestnut (Castanea sativa), Georgian Oak (Quercus iberica), Lime (Tilia begoniifolia), and Caucasian Oak (Quercus macranthera). At about 2000 meters above the sea level the forest line ends with Litwinow’s birch (Betula litwinowii) and Sorb (Sorbus caucasigena). Over 2000  meters above the sea level there are Rhododendron (Rhododendron caucasicum) and Juniper (Juniperus hemisphaerica). There are subalpine and alpine meadows, with Monkshood (Aconitum nasutum), Bellflower (Campanula lactiflora), Sosnowskyi Hogweed (Heracleum sosnowskyi), Lady’s Mantle (Alchemilla caucasica), Mat-grass (Nardus stricta), and Meadow Fescue (Festuca varia) (Kvachakidze 2010).

 

See Annex I for Avifauna.

 

 

 

Monitoring

Caucasian Black Grouse

Method: Lekking male count

Period: May

Needed Equipment: 20X60 magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS unit.

Description: Field expedition should take place every May. During the expedition grouse leks are discovered, GPS location of the leks is recorded and lekking males are counted. Counts are repeated at list once more during the season. Leks are given unique name, mapped using coordinates collected on the field and number of males attending the lek is recorded, date and weather conditions are also recorded. Same info for the repeated count should be recorded in the database.

 

Bearded Vulture

Method: Nest count & assessment of breeding success

Period: April – June

Needed Equipment: 20X60 magnification spotting scope with tripod; 8X or 10X magnification binoculars; GPS unit.

Description: First field expedition should take place every April. During the expedition bearded vulture nests are discovered and nestling are counted. Date, GPS location of the nest and number of nestling are recorded.  The second expedition should take place every June for assessing the breeding success – number of  chicks are counted on the same nests were checked during the first expedition.

 

Species scientific name Species English name Species Georgian name Georgia IUCN RLG
Milvus migrans Black Kite ძერა YR-R, M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) BB, M LC
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) BB, M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R, M LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი YR-R, M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა YR-R, M LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა WV,M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა YR-R, M LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) BB, M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი BB, M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი YR-R, M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი WV, M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი BB, M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი YR-R LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი BB, M EN VU
Gypaetus barbatus Bearded Vulture (Lammergeier) ბატკანძერი (ან წვერიანი სვავი, ყაჯირი, კრავიჭამია) YR-R NT VU
Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) სვავი YR-R NT EN
Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture ორბი YR-R LC VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) YR-R, M LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) WV, M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) BB, M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) YR-R, M EN CR
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი YR-R, M LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი YR-R, M LC
Falco columbarius Merlin ალალი WV, M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი BB, M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა BB, M LC CR
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა YR-R, M LC
Lyrurus mlokosiewiczi Caucasian Grouse კავკასიური როჭო YR-R NT VU
Tetraogallus caucasicus Caucasian Snowcock კავკასიური შურთხი YR-R LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი YR-R, M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB, M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-R LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) YR-R LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი YR-R LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB, M LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო YR-R LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) YR-R LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ YR-R LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB, M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი YR-R LC
Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ YR-R LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა BB, M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB, M LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB, M LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი BB, M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი BB, M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB, M LC
Dryocopus martius Black Woodpecker შავი კოდალა YR-R LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker სირიული კოდალა YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker საშუალო ჭრელი კოდალა YR-R LC
Dendrocopos leucotos White-backed Woodpecker თეთრზურგა კოდალა YR-R LC
Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker მცირე ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB, M LC
Eremophila alpestris Horned (or Shore) Lark რქოსანი ტოროლა YR-R, M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB, M LC
Hirundo daurica Red-Rumped Swallow წელწითელა მერცხალი Cas LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB, M LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB, M LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB, M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB, M NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა BB, M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R, M LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა YR-R, M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB, M LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა BB, M LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო BB, M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB, M LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა YR-R, M LC
Prunella collaris Alpine Accentor ალპური ჭვინტაკა YR-R LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB, M LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB, M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB, M LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB, M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) BB, M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) BB, M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) BB, M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB, M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) BB, M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB, M LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB, M LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB, M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა YR-R, M LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB, M LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB, M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV,M LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV, M NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) YR-R, M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი YR-R, M LC
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R, M LC
Parus ater Coal Tit მცირე წივწივა (მცირე წიწკანა) YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Sitta europaea Wood Nuthatch ჩვეულებრივი ხეცოცია YR-R LC
Tichodroma muraria Wall-creeper ფრთაწითელი კლდეცოცია YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა YR-R LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Cinclus cinclus White-throated Dipper წყლის შაშვი YR-R LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა YR-R, M LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა WV LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R, M LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R, M LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა YR-R, M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R, M LC
Carduelis flavirostris Twite მთის ჭვინტა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) YR-R, M LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია YR-R LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური YR-R, M LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა YR-R LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა BB, M LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) YR-R, M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური BB, M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი YR-R LC
Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough წითელნისკარტა მაღრანი YR-R LC
Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough ყვითელნისკარტა მაღრანი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი YR-R, M LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC

 

 

References

Bibby C. J., Burgess N. D., Hill D.A., Mustoe S. H. 2000. Bird Census Techniques. Academic Press. Printed in Great Britain by MPG, Bodmin, Cornwall. ISBN 0-12-095831-7

Galvez R.A., Gavashelishvili L., Javakhishvili Z.  2005. Raptors and Owls of Georgia. Tbilisi. Georgia. GCCW and Buneba Print Publishing. ISBN 99940-771-8-X

 

Gavashelishvili, A.; Javakhishvili, Z. 2010. Combining radio-telemetry and random observations to model the habitat of Near Threatened Caucasian Grouse Tetrao mlokosiewicziOryx 44(4): 491-500.

Kvachakidze R. 2010. Geobotanical regions of Georgia. Tbilisi. Georgia. Tbilisi Botanical Garden and Institute of Botany. ISBN 978-9941-0-1945-6