SPA N 12

სახელწოდება / Name: მესხეთი / Meskheti

კატეგორია / Category:  B2, C2, C5

ფართობი / Area: 41221,214 ha

დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 80.89%-ს IBA (GEO08) ფარავს. IBA-ს (GEO08) 40.43%-ს  SPA 12 ფარავს. / 80.89 % of territory is covered by IBA (GEO08). 40.43 % of IBA (GEO08) is represented by SPA 12.

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.437783° / Longitude: 43.262100°

დასაცავი სახეობა / Species of concern: მთის არწივი (Aquila chrysaetos), ბატკანძერი (Gypaetus barbatus), ფასკუნჯი (Neophron percnopterus), ორბი (Gyps fulvus), სვავი (Aegypius monachus), გადამფრენი მტაცებელი ფრინველები. მესხეთში ბუდობს: 2-3 წყვილი ბატკანძერი; 12-15 წყვილი ორბი; 3-5 წყვილი ფასკუნჯი; 3-5 წყვილი მთის არწივი. სვავი ამ ტერიტორიაზე მთელი წლის განმავლობაში გხვდება  (Galvez et al. 2005).  მესხეთის ტერიტორიაზე შემოდგომასა და გაზაფხულზე 3000-ზე მეტი მტაცებელი ფრინველი მიგრირებს. ყველა სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი: მთის არწივი, ბატკანძერი, ფასკუნჯი და ორბი როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო სვავი – საფრთხეში მყოფი (EN). აქედან ორი სახეობა IUCN-ის წითელ ნუსხაშიც არის შეტანილი: ფასკუნჯი როგორც საფრთხეში მყოფი (EN) და სვავი – საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT) სახეობა. / Golden Eagle (Aquila chrysaetos), Bearded Vulture (Gypaetus barbatus), Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), Griffon Vulture (Gyps fulvus), Black Vulture (Aegypius monachus), migrating raptors. 2-3 pairs of Bearded Vulture; 12-15 pairs of Griffon Vulture; 3-5 pairs of Egyptian Vulture; 3-5 pairs of Golden Eagle breed and Black Vulture is year-round visitor at the SPA (Galvez et al. 2005).  An area is used by over 3000 migratory raptors during autumn and spring migration. All species (except Black Vulture) are included on the red list of Georgia as Vulnerable (VU) and black vulture – as Endangered (EN). Two of them are also included on the IUCN red list: Egyptian Vulture as Endangered (EN) and Black Vulture – Near Threatened (NT).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: მესხეთი საქართველოს სამხრეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 1200-2000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. იგი მესამეული პერიოდის (66 – 2.6 მილიონი წლის წინ) დანალექი და ვულკანური ქანებისგან არის აგებული. მესხეთის სამხრეთ ნაწილი  მდინარე მტკვრისა და მდინარე ფარავანის ხეობებს მოიცავს. აქ გხვდება: ფიჭვნარი ტყის ფრაგმენტები (Pinus Sosnowskyi), და სუბალპური მდელოს ძირითადი სახეობები: ურო (Bothriochloa ischaemum), ვაციწვერა  (Stipa pulcherrima), მაჩიტა (Campanula hohenackeri), ველის წივანა (Festuca valesiaca) და ისლი (Carex humilis). (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Meskheti SPA is located in the southern part of Georgia at an altitude of 1200 – 2000 meters, lying on Tertiary sediments and volcanic bedrock. The site includes the gorges of the Mtkvari (Kura) and Paravani Rivers in southern Georgia. There are fragments of Pine (Pinus Sosnowskyi) forests and subalpine meadows with perennial grass (Botriochlora ischaemum), Feather grass (Stipa pulcherrima), Bellflower (Campanula hohenackeri), Bluegrass (Festuca valesiaca), Dwarf Sedge (Carex humilis) (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება / Nest count & assessment of breeding success

პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე ექსპედიციას  ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ. ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ. სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition. Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1. During the expedition visitor Black Vultures and Griffon Vultures can be also counted.

 

ცხრილი 1 / Table1

სახეობა Species I ექსპედიცია II expedition I ექსპედიცია II expedition საბუდარი ადგილის აღწერა

Nesting habitat description

ორბი

Griffon vulture

აპრილის ბოლოს

Late April

ივლისის ბოლოს

Late June

გამონაშვერები და ხვრელები კლდის ციცაბო ფერდობზე / Ledges or cavities on the cliffs.
სვავი

Black vulture

აპრილის ბოლოს

Late April

ივლისის ბოლოს

Late June

ხის წვერი, იშვიათად კლდის გამონაშვერები / On top of trees usually juniper or mastic tree.
ფასკუნჯი

Egyptian vulture

მაისის ბოლოს

Late May

ივლისი

July

გამონაშვერები და ხვრელები კლდის ციცაბო ფერდობზე / Ledges or cavities on the cliffs.
მთის არწივი

Golden Eagle

აპრილი

April

ივნისი

June

კლდეები, იშვიათად ხეები / On cliff, rarely in tree

 

ბატკანძერი

Bearded vulture

აპრილი

April

ივლისი

July

ვიწრო გამოქვაბულები და კლდის გამონაშლელები / In shallow cave or on ledge of cliff.

 

გადამფრენი მტაცებელი ფრინველები / Soaring birds

მეთოდი / Method: გადამფრენ მტაცებელ ფრინველთა აღრიცხვა / Migrating birds count

Period:  სექტემბერი-ოქტომბერი / September – October

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: გადამფრენ ფრინველებს ყოველდღე, ორი თვის განმავლობაში (სექტემბერი – ოქტომბერი) აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1). თვლას დილით, ადრე წინასწარ შერჩეულ ადგილზე იწყებთ და დღის განმავლობაში დანახული ყველა ფრინველის სახეობასა და რაოდენობას ჩაინიშნავთ. თარიღსა და ამინდის მაჩვენებლებს ინიშნავთ და აღრიცხვის მონაცემები ყოველი დღის ბოლოს  მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Migrating raptors should be counted at “bottleneck” sites along their migration routes. During two months (September-October), number and species of counted migrating birds should be recorded daily. Date and weather conditions should be recorded as well. Count data should be entered in the database at the end of the day. Observing point see below (Map 1).

 

  

რუკა 1 / Map 1.

121

GPS კოორდინატები / coordinates: 41.402219°/43.293557°

 

 

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა M LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა M LC
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა M LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა M LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა M LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა M LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი BB LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი M LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი M LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი M LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) M LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი M LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია M LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია M VU
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) BB LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი YR-R LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა YR-R LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა WV LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა YR-R LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი BB LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M,WV VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი YR-R LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M-BB EN VU
Gypaetus barbatus Bearded Vulture (Lammergeier) ბატკანძერი (ან წვერიანი სვავი, ყაჯირი, კრავიჭამია) YR-R NT VU
Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) სვავი YR-V NT EN
Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture ორბი YR-R LC VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) M LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი YR-R LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა YR-R LC
Alectoris chukar Chukar კაკაბი YR-R LC
Perdix perdix Grey Partridge გნოლი YR-R LC ?
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი BB-M LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა YR-R LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა YR-R LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა M LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB-M LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა Bb-M LC
Fulica atra Common Coot მელოტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა BB-M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB-M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია M NT
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე M LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB-M LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) M LC
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა M LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია YR-R LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია YR-R NT
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-R LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) BB-M LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი BB-M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი YR-R LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო YR-R LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) BB-M LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ M LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი YR-R LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა BB LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი BB-M LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი BB LC
Ceryle rudis Pied Kinfisher YR-R LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი BB LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB-M LC
Picus canus Grey-faced Woodpecker Cas? LC
Dryocopus martius Black Woodpecker შავი კოდალა YR-R LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker საშუალო ჭრელი კოდალა YR-R LC
Dendrocopos leucotos White-backed Woodpecker YR-R LC
Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker მცირე ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB LC
Eremophila alpestris Horned (or Shore) Lark რქოსანი ტოროლა YR-R LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark BB LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark BB LC
Melanocorypha bimaculata Bimaculated Lark BB LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა M LC
Melanocorypha leucoptera White-Winged Lark WV LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB-M LC
Alauda gulgula Oriental Skylark Cas? LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა BB-M LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი BB LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა BB-M LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა BB-M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო BB LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB-M LC
Prunella collaris Alpine Accentor ალპური ჭვინტაკა YR-R LC
Locustella lanceolata Lanceolated Warbler წინწკლა ჭრიჭინა მეჩალია BB-M LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი M, BB? LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი BB-M LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია BB LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Hippolais pallida Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი მქირდავი) BB-M LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB-M LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB-M LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB-M LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB-M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB-M LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB-M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) BB-M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) M LC
Regulus regulus Goldcrest ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა ღაბუაჩიტი) YR-R LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB-M LC
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher ჭრელი ბუზიჭერია (ჭრელი მემატლია) M LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Monticola solitarius Blue Rock-Thrush კლდის ლურჯი შაშვი BB LC
Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-Thrush კლდის ჭრელი შაშვი BB LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია BB LC
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear შავყურა მეღორღია BB LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა YR-R LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB-M LC
Erythropygia galactotes Rufous-tailed Scrub-Robin ჟღალი ბულბული M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი BB LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი M NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) BB-M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი YR-R LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M LC VU
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Sitta europaea Wood Nuthatch ჩვეულებრივი ხეცოცია YR-R LC
Sitta tephronota Great Rock Nuthatch დიდი კლდეცოცია YR-R LC
Sitta neumayer Rock Nuthatch მცირე კლდეცოცია YR-R LC
Tichodroma muraria Wall-creeper ფრთაწითელი კლდეცოცია YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა M LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Cinclus cinclus White-throated Dipper წყლის შაშვი YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB-M LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა YR-R LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა M LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა BB LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა BB LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა BB LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა WV LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა YR-R LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis flavirostris Twite მთის ჭვინტა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) YR-R LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია YR-R LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური YR-R LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა YR-R LC
Serinus serinus European Serin მოყვითალო მთიულა BB-M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა BB-M LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა YR-R LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch მეთოვლია YR-R LC
Petronia petronia Rock Sparrow კლდის ბეღურა BB-M LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) YR-R LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური BB-M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი YR-R LC
Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough წითელნისკარტა მაღრანი YR-R LC
Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough ყვითელნისკარტა მაღრანი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი M LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა YR-R LC