SPA N 2

სახელწოდება / Name:  ალაზნის ველი / Alazani valley

კატეგორია / Category:  B2; C2; C3

ფართობი / Area: 33669,652 ha

დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 73,71%-ს IBA (GEO25) ფარავს. IBA-ს (GEO25) ტერიტორიის 39,83%-ს SPA 2 ფარავს. / 73.71% of territory is covered by IBA (GEO25). 39.83% of IBA (GEO25) is represented by SPA 2.

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.631083° / Longitude: 46.168350°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: მცირე ჩვამა (Microcarbo pygmaeus), წითელი იხვი (Tadorna feruginea), ბექობის არწივი (Aquila heliaca), თეთრკუდა ფსოვი (Haliaeetus albicilla), სარსარაკი (Tetrax tetrax) და შავმუცელა გვრიტჩიტა (Pterocles orientalis). წითელი იხვი, სარსარაკი და შავმუცელა გვრიტჩიტა ალაზნის ველს სამიგრაციოდ იყენებენ. ალაზნის ველზე შემდეგი სახეობები ბუდობს: 1-2 წყვილი ბექობის არწივი; 1-2 წყვილი თეთრკუდა ფსოვი; 20-30 წყვილი მცირე ჩვამა. წითელი იხვი, ბექობის არწივი და სარსარაკი საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობები, თეთრკუდა ფსოვი – როგორც საფრთხეში მყოფი (EN). ბექობის არწივი IUCN-ის წითელ ნუსხაში შეტანილია, როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა, ხოლო სარსარაკი და თეთრკუდა ფსოვი – როგორც საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT) სახეობები. / Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmaeus), Ruddy Shelduck (Tadorna feruginea), Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca), White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla), Little Bustard (Tetrax tetrax), Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis). Ruddy Shelduck, Black-bellied Sandgrouse and Little Bustard use Alazani valley for migration. Following species of birds are breeding at Alazani valley SPA: 1-2 pairs of Eastern Imperial Eagle; 1-2 pairs of White-tailed Eagle; 20-30 pairs of Pygmy Cormorant. Ruddy Shelduck, Eastern Imperial Eagle and Little Bustard are included on the red list of Georgia as Vulnerable (VU) and White-tailed Eagle – as Endangered (EN). Eastern Imperial Eagle is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU) and Little Bustard and White-tailed Eagle – as Near Threatened.

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: SPA ალაზნის ველი  საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში ზღვის დონიდან 200 – 250 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. მდინარე ალაზნის გასწვრივ ჭალის ტყეები გხვდება, სადაც შემდეგი ძირითად სახეობებია წარმოდგენილი: ვერხვი (Populus canescens; Populus nigra), მურყანი (Alnus barbata), კუნელი (Crataegus kyrtostyla) და ლერწამი (Svida australis) (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Alazani valley SPA is located in the eastern part of Georgia, at an altitude of 200 – 250 meters. Riparian forests are stretching along the river Alazani. Poplar (Populus canescens; Populus nigra), Alder (Alnus barbata), Hawthorn (Crataegus kyrtostyla), and Reed (Svida australis) (Kvachakidze 2010) dominate river Alazani riparian forests. See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

დიდი მტაცებლები / Large Raptors

მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება / Nest count & assessment of breeding success

პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე ექსპედიციას  ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ. ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ. სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs and to assess breeding success. During the first expedition nests should be discovered and nestling should be counted. Date, GPS location of the nest and number of nestling should be recorded. During the second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of chicks in the same nests which were discovered during the first expedition. Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1.

 

ცხრილი 1 / Table1

სახეობა

Species

I ექსპედიცია

I expedition

II ექსპედიცია

II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა  Nesting habitat description
ბექობის არწივი

Eastern imperial eagle

მაისი

May

ივლისი

July

მაღალი ხეები და ელექტრო გადამცემი ბოძები / In high tree usually poplar or juniper or on electricity pylons.
თეთრკუდა ფსოვი

White-tailed eagle

აპრილი

April

ივნისი

June

მაღალი ხეები და კლდის გამონაშვერები / In high trees and ledges of cliff.

 

მცირე ჩვამა / Pygmy Cormorant

მეთოდი / Method: მობუდარი წყვილების აღრიცხვა / Count of breeding pairs

პერიოდი / Period: მაისი-ივნისი / May – June

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS; გასაბერი ნავი / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS; Inflatable boat.

მეთოდის აღწერა / Description: მცირე ჩვამები ჯგუფებად ან ცალკეულ წყვილებად ცხოვრობენ. ისინი საბუდრად ხშირი მცენარეულობით დაფარულ, ტბის ან მდინარის ნაპირებს ირჩევენ. ბუდეს კარგად შენიღბულ ადგილას, ხეებში ან ხშირ ბუჩქნარში, ტოტებისა და ლელისაგან იშენებენ. აღრიცხვებს ყოველ წელს ივნისის პირველ კვირაში, ინკუბაციის დროს ატარებთ. ცალკეულ ბუდეებსა და კოლონიებს  აღმოაჩენთ. შემდეგ ბუდეების საერთო რაოდენობასა და მათ შორის, დაკავებული ბუდეების  რაოდენობას დაითვლით, რაც მობუდარი წყვილების რაოდენობის ტოლი იქნება. თითოეულ კოლონიას ან ცალკე მყოფ ბუდეებს უნიკალურ სახელს მიანიჭებთ და შემდეგ ინფორმაციას ჩაინიშნავთ: თარიღი,  ცალკე მყოფი ბუდეებისა და კოლონიების GPS კოორდინატები, არსებული და დაკავებული ბუდეების რაოდენობა ჩანიშნული საბუდარი ადგილების მიხედვით. / Pygmy cormorants live in pairs or in colonies. For breeding they choose lake and river banks with dense vegetation.  Field expedition should take place at the beginning of June during incubation. Colonies and separated nest should be discovered and unique names should be given to each nesting place. Date, number of total and among them occupied nests and GPS locations for each nesting place should be recorded.

 

წითელი იხვი, შავმუცელა გვრიტჩიტა და სარსარაკი / Ruddy Shelduck, Black-bellied Sandgrouse and Little Bustard

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count

პერიოდი / Period: გაზაფხული-შემოდგომა / Spring and autumn

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: მაღალი გამავლობის მანქანა; ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 4 wheel drive car; 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: აღრიცხვებს ყოველ თვე, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ატარებთ. ტერიტორიის მაქსიმალურად დიდ ნაწილს მანქანით ფარავთ. პერიოდულად ჩერდებით, კარგი ხედვისთვის შემაღლებულ ადგილს ირჩევთ და მიმდებარე ადგილებს ტელესკოპითა და ბინოკლით ყურადღებით ათვალიერებთ. ამ სამი სახეობიდან ერთ-ერთის აღმოჩენის შემთხვევაში პირდაპირი დათვლის გზით აღრიცხავთ. / Counts should take place in every month in spring and in autumn. The whole territory should be covered using vehicle. For good visibility, fields should be scanned from elevated places using binoculars and scope. Already discovered bird flocks should be directly counted using spotting scope. Time, GPS coordinates and number of birds should be recorded.

ალაზანი (SPA2)
sp2
ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი
წითელი იხვები ჭაჭუნაში (SPA 3)
sp22
ფოტო: ლ. ნინუა

Species scientific name Species English name Species Georgian name Georgia IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა WV, M LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა YR-R, M LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა YR-R,M LC
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი BB, M LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი YR-R, M VU EN
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-R LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა BB, M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა YR-V LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა YR-R LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა BB, M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა BB, M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა BB, M LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB, M LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) YR-R LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა YR-R, M LC
Microcarbo pygmaeus Pygmy Cormorant მცირე ჩვამა YR-R LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი BB, M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი BB, M LC VU
Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა (ან სისინა) გედი YR-V, M LC
Cygnus cygnus Whooper swan ყვითელნისკარტა (ან მყივანი) გედი WV, M LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი YR-R, M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი WV, M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი WV, M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი YR-V LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი YR-R LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი YR-R, M LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი YR-R, M LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი WV, M LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) YR-R, M LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) YR-R, M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი WV, M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი YR-R, M LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა YR-R, M LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია YR-R, M LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია YR-R, M VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია YR-R, M NT
Bucephala clangula Common Golden-eye ამაყა WV, M LC
Mergus merganser Common Merganser დიდი ბატასინა WV, M LC
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა WV, M LC
Mergellus albellus Smew მცირე ბატასინა WV, M LC
Milvus migrans Black Kite ძერა YR-R, M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) BB, M LC
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) BB, M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R, M LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი YR-R, M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა YR-R, M LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა WV,M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა YR-R, M LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) BB, M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი BB, M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი YR-R, M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი WV, M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი BB, M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი YR-R LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი BB, M EN VU
Gypaetus barbatus Bearded Vulture (Lammergeier) ბატკანძერი (ან წვერიანი სვავი, ყაჯირი, კრავიჭამია) YR-R NT VU
Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) სვავი YR-R NT EN
Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture ორბი YR-R LC VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) YR-R, M LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) WV, M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) BB, M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) YR-R, M EN CR
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი YR-R, M LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი YR-R, M LC
Falco columbarius Merlin ალალი WV, M LC
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა YR-R, M LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი YR-R, M LC
Phasianus colchicus Pheasant კოლხური ხოხობი YR-R LC
Tetrax tetrax Little Bustard სარსარაკი WV,M NT VU
Grus grus Common Crane რუხი წერო BB, M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M LC
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა YR-R, M LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა YR-R, M LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა M LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა BB, M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB, M LC
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა YR-R, M LC
Fulica atra Common Coot მელოტა YR-R, M LC
Porphyrio porphyrio Purple Swamphen ხონთქრის ქათამი BB, M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა YR-R, M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია YR-R, M NT
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) YR-R, M LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) YR-R, M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) YR-R, M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) YR-R, M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე YR-R, M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე YR-R, M LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) YR-R, M LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) WV, M LC
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა YR-V, M LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) WV, M LC
Burhinus oedicnemus Stone-Curlew თვალჭყეტია BB, M LC VU
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია YR-R, M LC
Larus cachinnans Caspian Gull კასპიური თოლია YR-R LC
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია WV, M LC
Larus marinus Greater Black-backed Gull ზღვის დიდი თოლია Cas LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია WV, M LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია YR-V LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია YR-R, M LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია YR-R, M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია BB, M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია BB, M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია BB, M LC
Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse შავმუცელა გვრიტჩიტა Cas LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-R LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) YR-R LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი YR-R LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი BB, M VU
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი YR-R, M LC
Spilopelia senegalensis Laughing Dove მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი YR-R LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB, M LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო YR-R LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) YR-R LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ YR-R LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB, M LC
Aegolius funereus Boreal (or Tengmalm’s) Owl ბუკიოტი YR-R LC VU
Athene noctua Little Owl ჭოტი YR-R LC
Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ YR-R LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა BB, M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB, M LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB, M LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი BB, M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი BB, M LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი YR-R, M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB, M LC
Dryocopus martius Black Woodpecker შავი კოდალა YR-R LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker სირიული კოდალა YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker საშუალო ჭრელი კოდალა YR-R LC
Dendrocopos leucotos White-backed Woodpecker თეთრზურგა კოდალა YR-R LC
Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker მცირე ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB, M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა BB, M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB, M LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა YR-R, M LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა YR-R, M LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB, M LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი BB, M LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB, M LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB, M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB, M NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა BB, M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R, M LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა YR-R, M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB, M LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა BB, M LC
Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing მედუდუკე WV LC
Lanius excubitor Greater Grey (or Northern) Shrike რუხი ღაჟო WV LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო BB, M LC
Lanius senator Woodchat Shrike წითელთავა ღაჟო BB. M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB, M LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა YR-R, M LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB, M LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB, M LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB, M LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB, M LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB, M LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB, M LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB, M LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB, M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB, M LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB, M LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) BB, M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB, M LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) BB, M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) BB, M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB, M LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB, M LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB, M LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია BB, M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა YR-R, M LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB, M LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული BB, M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB, M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV,M LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV, M NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) YR-R, M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი YR-R, M LC
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R, M LC
Remiz pendulinus Eurasian Penduline Tit თერძი (ჩვეულებრივი რემეზი) YR-R, M LC
Parus ater Coal Tit მცირე წივწივა (მცირე წიწკანა) YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Sitta europaea Wood Nuthatch ჩვეულებრივი ხეცოცია YR-R LC
Tichodroma muraria Wall-creeper ფრთაწითელი კლდეცოცია YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა YR-R LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Cinclus cinclus White-throated Dipper წყლის შაშვი YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) YR-R, M LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა YR-R, M LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა BB, M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა BB, M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა YR-R, M LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა WV LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R, M LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R, M LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა YR-R, M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R, M LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია YR-R LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური YR-R, M LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა YR-R LC
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow შავგულა (ანუ ესპანური) ბეღურა YR-R, M LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა YR-R LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) YR-R, M LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) BB, M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური BB, M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი YR-R, M LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC