SPA N 5

სახელწოდება / Name: დავით-გარეჯი / David Gareji
კატეგორია / Category: B2, C2

ფართობი / Area: 22898,845 ha

დაცვის სტატუსი / Protection status: ტერიტორიის 57,73%-ს IBA (GEO11) ფარავს. IBA (GEO11)-ს ტერიტორიის 5,35%-ს SPA 5 ფარავს. / 55.73 % of territory is covered by IBA (GEO11).  5.35% of IBA (GEO11) is represented by SPA 5.

ცენტრალური კოორდინატები / Central coordinate: 

Latitude: 41.519667° / Longitude: 45.330750°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: გავაზი (Falco cherrug), ბექობის არწივი (Aquila heliaca), ორბი (Gyps fulvus), ფასკუნჯი (Neophron percnopterus) და წითელი იხვი (Tadorna ferruginea). დავით გარეჯში ბუდობს: 1 წყვილი გავაზი, 1-2 წყვილი ბექობის არწივი; 2-3 წყვილი ორბი; 7-10 წყვილი ფასკუნჯი; 15-20 წყვილი წითელი იხვი. გავაზი საქართველოს წითელ ნუსხაში შესულია როგორც კრიტიკულად საფრთხეში მყოფი (CR). დანარჩენი სახეობები, როგორც მოწყვლადი (VU). გავაზი და ფასკუნჯი IUCN-ის წითელ ნუსხაში შესულია, როგორც საფრთხეში მყოფი (EN), ხოლო ბექობის არწივი – როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობები. / Saker Falcon (Falco cherrug), Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca), Griffon Vulture (Gyps fulvus), Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea). 1 pair of Saker Falcon (Falco cherrug), 1-2 pairs of Eastern Imperial Eagle; 2-3 pairs of Griffon Vulture; 5-7 pairs of Egyptian Vulture; 15-20 pairs of Ruddy Shelduck breed in SPA 5. On the red list of Georgia Saker Falcon is included as Critically Endangered (CR), and all other species – as Vulnerable (VU). Three of them are included on the IUCN red list. Saker Falcon and Egyptian Vulture are Endangered (EN) and Eastern Imperial Eagle – Vulnerable (VU).

ტერიტორიის აღწერა / Description of site: დავით გარეჯი  სამხრეთ-არმოსავლეთ საქართველოში, აზერბაიჯანის საზღვართან, ზღვის დონიდან 600 – 900 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. რელიეფი ძირითადად წარმოდგენილია არიდული და ნახევრად არიდული ლანდშაფტისათვის დამახასიათებელი ჰაბიტატებით, სადაც შემდეგი ძირითადი სახეობის მცენარეებს ვხვდებით: აბზინდა (Artemisia lerchiana), Alyssum desertorum, შვრიელა (Bromus japonicus), ნაცარა (Filago pyramidata), მზეყვავილა (Helianthemum salicifolium), წიწმატელა (Lepidium vesicarium), ნამგალა (Lolium rigidum), ბოლქვიანი თივაქასრა (Poa bulbosa), Artemisietum botriochloosum, ყარღანი (Salsola dendroides) (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / David Gareji SPA is located in the southeastern part of Georgia at an altitude 600 – 900 meters. Habitats of David Gareji are mostly arid and semi-arid with following dominant  species: Weber (Artemisia lerchiana), Desert madwort (Alyssum desertorum), Japanese brome (Bromus japonicus), Redsteam filaree (Erodium cicutarium), broadleaf cottonrose (Filago pyramidata), Rock rose (Helianthemum salicifolium), Peppergrass (Lepidium vesicarium), Ryegrass (Lolium rigidum), Bulbous bluegrass (Poa bulbosa) (Kvachakidze, 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

დიდი მტაცებლები / Large Raptors

მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება / Nest count & assessment of breeding success

პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე ექსპედიციას  ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ. ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ. სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition. Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1.

 

ცხრილი 1 / Table1

სახეობა

Species

I ექსპედიცია

II expedition

I ექსპედიცია

II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა

Nesting habitat description

ორბი

Griffon vulture

აპრილის ბოლოს

Late April

ივლისის ბოლოს

Late June

გამონაშვერები და ხვრელები კლდის ციცაბო ფერდობზე / Ledges or cavities on the cliffs.
ფასკუნჯი

Egyptian vulture

მაისის ბოლოს

Late May

ივლისი

July

გამონაშვერები და ხვრელები კლდის ციცაბო ფერდობზე / Ledges or cavities on the cliffs.
ბექობის არწივი

Eastern imperial eagle

მაისი

May

ივლისი

July

მაღალი ხეები და ელექტრო გადამცემი ბოძები / In high tree usually poplar or juniper or on electricity pylons.

გავაზი / Saker Falcon

მეთოდი / Method: მობუდარი წყვილების პირდაპირი დათვლა / Direct count of nesting pairs.

პერიოდი / Period: აპრილის მეორე ნახევა / Second half of April

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: შავარდნები ძირითადად ციცაბო კლდის ხვრელებში და გამონაშვერებზე ბუდობენ. ჩვეულებრივ, ბუდეები კარგად არის შენიღბული, ამიტომ ბარტყების დათვლა რთულია. გავაზის აღრიცხვისათვის ყველაზე კარგი პერიოდი აპრილის მეორე ნახევარია. საველე გასვლისას ბუდეებს იპოვით და მობუდარ წყვილებს დათვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა  და მობუდარი წყვილების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. / The most falcon Species breed on the ledges of the cliffs or in the cavities of rocks. Usually nests are well concealed. Therefore, counting chicks is challenging. So, the best periods for field expeditions to monitor saker falcon is second half of April. During the expedition falcon nests should be discovered and breeding pairs should be counted. Date of the field expedition, GPS location of the occupied nests and number of breeding pairs should be recorded.

 

წითელი იხვი / Ruddy Shelduck

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct coun

პერიოდი / Period: მაისი-იანვარი / May – January

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: ყოველწლიურად მინიმუმ ორი საველე გასვლას ახორციელებთ. მობუდარი წყვილებისა და ბარტყების დასათვლელად პირველი საველე გასვლას მაისის პირველ ნახევარში გეგმავთ. მას შემდეგ რაც ბარტყები გამოიჩეკებიან, ისინი მშობლებთან ერთად ტბაზე ჩნდებიან. ამ დროს ისინი ადვილად შესამჩნევები არიან და შესაბამისად დათვლაც უფრო მარტივია. მეორე საველე გასვლას, მოზამთრე ფრინველების დასათვლელად, იანვარში ახორციელებთ. აღრიცხვებს შემდეგ ტბებზე ატარებთ: ჯიქურები, სახარე და კაპატაძე (რუკა 1). / At least two counts should be performed annually. First field expedition should take place in the first half of May to count breeding pairs and ducklings. After ruddy shelducks hatch, parents with their duckling appear at the lakes. For this time they are well visible and are much easier to count. Second field expedition should take place in January to count wintering birds. In both cases Ruddy shelducks should be directly counted in Jikurebi, Sakhare and Kapatadze lakes (map1).

 

რუკა 1 / Map 151

GPS კოორდინატები / Coordinates

აღრიცხვის წერტილი 1 / Counting point 1: 41.580037° / 45.315282°

აღრიცხვის წერტილი 2 / Counting point 2: 41.574305° / 45.320222°

აღრიცხვის წერტილი 3 / Counting point 3: 41.569923° / 45.339388°

დავით გარეჯი (SPA 5)
52

ფოტო: ნ. პაპოშვილი

 

 

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა M; WV LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა YR-R LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-R LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა M;WV LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა M;WV LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M;WV LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M;WV LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა M;WV LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა M;WV LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) M;WV LC
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი WV;M LC
Anser fabalis Bean Goose მეკალოე ბატი WV;M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი WV;M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M,WV LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M;WV LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი YR-R LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი M;WV LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი M;WV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) YR-R LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია M;WV LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია M;WV VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია BB; M NT
Bucephala clangula Common Golden-eye ამაყა M,WV LC
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) BB LC
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი YR-R LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა YR-R LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა WV LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა YR-R LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი YR-R VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი YR-V LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი BB EN VU
Gypaetus barbatus Bearded Vulture (Lammergeier) ბატკანძერი (ან წვერიანი სვავი, ყაჯირი, კრავიჭამია) WV NT VU
Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) სვავი YR-V NT EN
Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture ორბი YR-R LC VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) M LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) YR-R EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი YR-R LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა YR-R LC
Alectoris chukar Chukar კაკაბი YR-R LC
Perdix perdix Grey Partridge გნოლი YR-R LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი BB LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M LC
Tetrax tetrax Little Bustard სარსარაკი M NT VU
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა M LC
Fulica atra Common Coot მელოტა M;WV LC
Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher ზღვის კაჭკაჭი (სირკაჭკაჭი) M NT
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა M LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა M LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია M NT
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) M LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე M LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა M LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Burhinus oedicnemus Stone-Curlew თვალჭყეტია M LC VU
Larus cachinnans Caspian Gull კასპიური თოლია M LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Pterocles alchata Pin-tailed Sandgrouse თეთრმუცელა გვრიტჩიტა Cas LC
Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse შავმუცელა გვრიტჩიტა Cas LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-R LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) YR-R LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი YR-R LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი BB VU
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი YR-R LC
Spilopelia senegalensis Laughing Dove მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი YR-R LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო YR-R LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) M LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ M LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი YR-R LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა BB LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი BB LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი BB LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი YR-R LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker სირიული კოდალა YR-R LC
Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker საშუალო ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა BB LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა BB LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა BB LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა M LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა YR-R LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა YR-R LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი BB LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა M NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა M LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა BB LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Lanius excubitor Greater Grey (or Northern) Shrike რუხი ღაჟო WV LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო BB LC
Lanius senator Woodchat Shrike წითელთავა ღაჟო BB LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია M LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია M LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB LC
Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler გრძელკუდა მეჩალია BB LC
Hippolais pallida Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი მქირდავი) BB LC
Hippolais languida Upcher’s Warbler ბოლომქნევარა ბუტბუტა (ბოლომქნევარა მქირდავი) BB LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia hortensis Orphean Warbler ყვითელთვალა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia mystacea Menetries’s Warbler წითელთვალა ასპუჭაკა BB LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) M LC
Regulus regulus Goldcrest ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) BB LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Monticola solitarius Blue Rock-Thrush კლდის ლურჯი შაშვი BB LC
Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-Thrush კლდის ჭრელი შაშვი M LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია M LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია BB LC
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear შავყურა მეღორღია YR-R LC
Oenanthe pleschanka Pied Wheatear შავზურგა მეღორღია (შავზურგა მელოტჩიტა) YR-R LC
Oenanthe finschii Finsch’s Wheatear თეთრზურგა მეღორღია (თეთრზურგა მელოტჩიტა) YR-R LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა YR-R LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB LC
Erythropygia galactotes Rufous-tailed Scrub-Robin ჟღალი ბულბული BB LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი WV LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) BB LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი WV LC
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC
Remiz pendulinus Eurasian Penduline Tit თერძი (ჩვეულებრივი რემეზი) M LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Sitta neumayer Rock Nuthatch მცირე კლდეცოცია YR-R LC
Tichodroma muraria Wall-creeper ფრთაწითელი კლდეცოცია WV LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა M LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) YR-R LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა YR-R LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა YR-R LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა BB LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა BB LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა WV LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა WV LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა WV LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) YR-R LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური YR-R LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა WV LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა M LC
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow შავგულა (ანუ ესპანური) ბეღურა YR-R LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა YR-R LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Petronia petronia Rock Sparrow კლდის ბეღურა YR-R LC
Petronia brachydactyla Pale Rock Sparrow მკრთალი (ანუ მოკლეთითა) კლდის ბეღურა BB LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) YR-R LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) BB LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური BB LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი M;WV LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა YR-R LC