SPA N 6

სახელწოდება / Name: ჯანდარი / Jandari
კატეგორია / Category:  B2, C2, C4

ფართობი / Area: 3529.549 ha

დაცვის სტატუსი / Protection Status: SPA 6 ემთხვევა IBA-ს (GEO27). / SPA 6 is same as IBA (GEO27).

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.431533° / Longitude: 45.188283°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), მცირე ჩვამა (Microcarbo pygmaeus), წითელი იხვი (Tadorna ferruginea), წითელთავა ყვინთია (Aythya ferina), ბექობის არწივი (Aquila heliaca). აღნიშნულ ტერიტორიაზე,  საქართველოში მცირე ჩვამას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოპულაცია ბუდობს (100-150 წყვილი) (პაპოშვილი 2013).  ამავე SPA-ში ბექობის არწივის 1-2 წვილიც ბუდობს. ჯანდარის ტბას მიგრაციისას და საზამთროდ 20000-მდე წყალმცურავი ფრინველი იყენებს. მათ შორისაა:  500-700 წითელთავა ყვინთია; 200-300 წითელი იხვი; 10000-15000 გარეული იხვი; 800-1500 ჭიკვარა, მცირე რაოდენობით თეთრთვალა ყვინთია, ქოჩორა ყვინთია, ამაყა და მცირე ბატასინა; 80-100 ქოჩორა ვარხვი; 200-500 დიდი ჩვამა (Paposhvili 2013). საქართველოს წითელ ნუსხაში ქოჩორა ვარხვი შეტანილია როგორც საფრთხეში მყოფი (EN), ხოლო ბექობის არწივი და წითელი იხვი – მოწყვლადი (VU) სახეობები.  IUCN-ის წითელი ნუსხის მიხედვით ქოჩორა ვარხვის, წითელთავა ყვინთიასა და ბექობის არწივის კონსერვაციული სტატუსი მოწყვლადია (VU). / Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmaeus), Ruddy shelduck (Tadorna ferruginea), Pochard (Aythya ferina), Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca). There is one of the biggest breeding populations of Pygmy Cormorant in Georgia (100-150 pairs) (Paposhvili N. 2013). 1-2 pairs of Eastern Imperial Eagle are breeding in SPA. Lake Jandari is used by over 20 000 water birds for wintering. Large numbers of waterbirds use site during spring and autumn migration. (Paposhvili 2013). 500-700 Pochards; 200-300 Ruddy Shelducks; 10000-15000 Mallards; 800-1500 Teals and a small number of Ferruginous Pochards, Tufted Ducks, Goldeneyes and Smews; 80-100 Dalmatian Pelicans; 200-500 Cormorant have been recorded wintering on Lake Jandari (Paposhvili N. 2013). Some species are included on the red list of Georgia, Dalmatian Pelican as Endangered (EN); Eastern Imperial Eagle and Ruddy Shelduck – Vulnerable (VU).  Dalmatian Pelican, Pochard and Eastern Imperial Eagle are also included on the IUCN red list as Vulnerable (VU).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: SPA ჯანდარი საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 300-400 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ჯანდარის ტბა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზეა და SPA-ს მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ტბის ნაპირის დიდი ნაწილი ლელითაა (Phragmites australis) დაფარული. ალაგ-ალაგ ვხვდებით ჭალის ტყის ფრაგმენტებს, სადაც ძირითადად ვერხვი  (Populus canescens), ტირიფი (Salix alba) და იალღუნია (tamarix ramosissima) წარმოდგენილი. ტბის შემოგარენში ნახევარ-უდაბნოსა და სტეპისთვის დამახასიათებელი სახეობები – ძეძვი (Paliurus spina-christi), მწარე აბზინდა (Artemisia lerchiana) და Botriochlora ischaemum-ია გაბატონებული. ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Jandari SPA is located in the Southeastern part of Georgia, at an altitude of 300 – 400 meters. Georgian-Azerbaijan border splits Lake Jandari in half. Reeds (Phragmites australis) and fragments of riparian forest with Poplar (Populus canescens), White Willow (Salix alba), and Salt Cedar (tamarix ramosissima) grow on the shore of the lake.  Hills with semi-arid and steppe vegetation are surrounding Lake Jandari. Garland thorn (Paliurus spina-christi), Wormwood (Artemisia lerchiana) and Perennial grass (Botriochlora ischaemum) are dominant plant species (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

ბექობის არწივი / Eastern Imperial Eagle

მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება / Nest count & assessment of breeding success

პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS .

მეთოდის აღწერა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა საჭირო. მაისში, პირველი ექსპედიციის დროს, ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. ბექობის არწივის ბუდეები მაღალ ხეებზე ან ელექტროგადამცემ ბოძებზე უნდა ეძებოთ. ბუდის აღმოჩენისას  აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ.  შემდეგ საველე გასვლას ივლისში,  ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ. ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი ექსპედიციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs and to assess breeding success. During the first expedition nests are discovered and nestlings are counted. You should try to find Eastern Imperial Eagle nest on high trees or electricity pylons.  Date, GPS location of the nest and number of nestlings are recorded. During the second expedition the breeding success is assessed – number of chicks are counted on the same nests were checked during the first expedition. Expedition dates and nesting habitat description see in table 1.

 

 

ცხრილი 1 / Table1

სახეობა

Species

I ექსპედიცია

I expedition

II ექსპედიცია

II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა

Nesting habitat description

ბექობის არწივი

Eastern imperial eagle

მაისი

May

ივლისი

July

მაღალი ხეები და ელექტრო გადამცემი ბოძები / In high tree usually poplar or juniper or on electricity pylons.

 

მცირე ჩვამა / Pygmy Cormorant

მეთოდი / Method: მობუდარი წყვილების აღრიცხვა  / Count of breeding pairs

პერიოდი / Period: ივნისი / June

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS; Inflatable boat.

მეთოდის აღწერა / Description: მცირე ჩვამები ჯგუფებად ან ცალკეულ წყვილებად ცხოვრობენ. ისინი საბუდრად ხშირი მცენარეულობით დაფარულ, ტბის ან მდინარის ნაპირებს ირჩევენ. ბუდეს კარგად შენიღბულ ადგილას, ხეებში ან ხშირ ბუჩქნარში, ტოტებისა და ლელისაგან იშენებენ. აღრიცხვებს ყოველ წელს ივნისის პირველ კვირაში, ინკუბაციის დროს ატარებთ. ცალკეულ ბუდეებსა და კოლონიებს  აღმოაჩენთ. შემდეგ ბუდეების საერთო რაოდენობასა და მათ შორის, დაკავებული ბუდეების  რაოდენობას დაითვლით, რაც მობუდარი წყვილების რაოდენობის ტოლი იქნება. თითოეულ კოლონიას ან ცალკე მყოფ ბუდეებს უნიკალურ სახელს მიანიჭებთ და შემდეგ ინფორმაციას ჩაინიშნავთ: თარიღი,  ცალკე მყოფი ბუდეებისა და კოლონიების GPS კოორდინატები, არსებული და დაკავებული ბუდეების რაოდენობა ჩანიშნული საბუდარი ადგილების მიხედვით. / Pygmy cormorants live in pairs or in colonies. For breeding they choose lake and river banks with dense vegetation.  Field expedition should take place at the beginning of June during incubation. Colonies and separated nest should be discovered and unique names should be given to each nesting place. Date, number of total and among them occupied nests and GPS locations for each nesting place should be recorded.

 

წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds

მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა/ Direct count

პერიოდი / Period:  სექტემბერი-მაისი / September – May

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS  / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: წყალმცურავი ფრინველებს ჯანდარის ტბაზე, დეკემბრიდან მაისამდე, 2 კვირაში ერთხელ ითვლით.  ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატური პირობებსაც ინიშნავთ. მონაცემებს მონაცემთა ბაზაში ტვირთავთ. სათვლელი წერტილი იხილეთ რუკა 1. / Water Birds should be directly counted with 2 weeks interval from December to May on Jandari Lake. Date, weather conditions, Species and number of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database.  Counting point position and coordinates see on the Map 1.

 

რუკა 1 / Map 1

61

GPS კოორდინატები / Coordinates: 41.441614°/ 45.228263°

 

 

62

 

მცირე ჩვამები ჯანდარის ტბაზე (SPA 6)

ფოტო: ნ. პაპოშვილი

 

 

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა M LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა M LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა YR-R LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რიხლოყება კოკონა M, WV LC VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა M LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა YR-R LC
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი WV LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი WV VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა YR-R LC
Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant მცირე ჩვამა YR-R LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-R LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba/Casmerodius albus Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა YR-V LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა YR-R LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა BB LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა BB LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა YR-R LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) YR-R LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა (ან სისინა) გედი WV LC
Cygnus cygnus Whooper swan ყვითელნისკარტა (ან მყივანი) გედი WV LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი WV LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M,WV VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M,WV LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი WV LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი YR-R LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი YR-R LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი WV LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი WV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) WV LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) WV LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M,WV LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი WV LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა WV LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია YR-R LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია YR-R VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია WV NT
Bucephala clangula Common Golden-eye ამაყა M,WV LC
Mergus merganser Common Merganser დიდი ბატასინა M,WV LC
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M,WV LC
Mergellus albellus Smew მცირე ბატასინა M,WV LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი WV EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M, FB LC
Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა არწივი) YR-V NT EN
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა YR-R LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა WV LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა YR-R LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი YR-R VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი BB LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M LC
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი YR-V LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი YR-V EN VU
Gypaetus barbatus Bearded Vulture (Lammergeier) ბატკანძერი (ან წვერიანი სვავი, ყაჯირი, კრავიჭამია) YR-V LC VU
Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) სვავი YR-V NT EN
Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture ორბი YR-V LC VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) YR-R LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M LC
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) YR-V EN CR
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი YR-V LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M VU CR
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა YR-R LC
Alectoris chukar Chukar კაკაბი YR-R LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი YR-R LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M LC
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა YR-R LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა M LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა M LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა BB NT ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა YR-R LC
Fulica atra Common Coot მელოტა YR-R LC
Porphyrio porphyrio Purple Swamphen ხონთქრის ქათამი FB LC ?
Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher ზღვის კაჭკაჭი (სირკაჭკაჭი) M LC
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა M LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია M LC
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M LC
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris canutus Knot ისლანდიური მექვიშია M LC
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) M LC
Tringa erithropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე YR-R LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M LC
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი Cas LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M LC
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M LC
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) M LC
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M,WV NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა WV LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Burhinus oedicnemus Stone-Curlew თვალჭყეტია BB LC VU
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus genei Slender-billed Gull წვრილნისკარტა თოლია M LC
Larus ichthyaetus Pallas’s Gull დიდი შავთავა თოლია WV LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია YR-R LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M,WV LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია YR-R LC
Larus michahellis Yellow-legged Gull ყვითელფეხა თოლია YR-R LC
Larus cachinnans Caspian Gull კასპიური თოლია M, WV LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M,WV LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M, WV LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია WV LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია M, WV LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია M, WV LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია BB LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-R LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) YR-R LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი YR-R LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი BB LC
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი YR-R LC
Spilopelia senegalensis Laughing Dove მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი YR-R LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო YR-R LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) YR-R LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ M;WV LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB LC
Athene noctula Little Owl ჭოტი YR-R LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა BB LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი BB LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი BB LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი YR-R LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker სირიული კოდალა YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker საშუალო ჭრელი კოდალა YR-R LC
Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker მცირე ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა BB LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა BB LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა YR-R LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა YR-R LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი BB LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა M LC
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა M LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა BB LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Lanius excubitor Greater Grey (or Northern) Shrike რუხი ღაჟო WV LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო BB LC
Lanius nubicus Masked Shrike ნიღბიანი ღაჟო Cas LC
Lanius senator Woodchat Shrike წითელთავა ღაჟო BB LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია M LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია M LC
Acrocephalus schoenobenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB LC
Hippolais languida Upcher’s Warbler ბოლომქნევარა ბუტბუტა (ბოლომქნევარა მქირდავი) BB LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) BB LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher ჭრელი ბუზიჭერია (ჭრელი მემატლია) M LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) BB LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) BB LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Monticola solitarius Blue Rock-Thrush კლდის ლურჯი შაშვი BB LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია M LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია BB LC
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear შავყურა მეღორღია BB LC
Oenanthe pleschanka Pied Wheatear შავზურგა მეღორღია (შავზურგა მელოტჩიტა) BB LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა M LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV LC
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) BB LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი M, WV LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა WV LC VU
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC
Remiz pendulinus Eurasian Penduline Tit თერძი (ჩვეულებრივი რემეზი) YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Parus lugubris Sombre Tit ხმელთაშუაზღვის წივწივა (ხმელთაშუაზღვის წიწკანა) YR-R LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) YR-R LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა BB LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა BB LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა WV LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა WV LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) M LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური YR-R LC
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow შავგულა (ანუ ესპანური) ბეღურა YR-R LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა YR-R LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) YR-R LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) BB LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური BB LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი YR-R LC
Corvus corone cornix Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა YR-R LC