SPA N 7

სახელწოდება / Name: მტკვრის ქვემო ხეობა / Lower Mtkvari Valley
კატეგორია / Category:  B2, C2

ფართობი / Area: 10942, 628 ha

დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 33.83% გარდაბნის აღკვეთილითაა დაფარული. SPA 7 სრულად ემთხვევა IBA-ს (GEO26). / 33.83% of territory is covered by Gardabani Managed Reserve. SPA 7 is same as IBA (GEO26).

ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 41.427467° / Longitude: 45.040683°

დასაცავი სახეობები / Species of concern:  შავი ყარყატი (Ciconia nigra), ბექობის არწივი (Aquila heliaca), მცირე მყივანი არწივი (Clanga pomarina). ტერიტორიაზე ვხვდებით: ბექობის არწივის 1-2 წყვილს, მცირე მყივანი არწივის 1-2 წყვილსა და შავი ყარყატის 1-2 წყვილს. სამივე სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაში შესულია როგორც მოწყვლადი (VU). ბექობის არწივი და მცირე მყივანი არწივი მოწყვლადია (VU) IUCN-ის წითელი ნუსხის მიხედვითაც. / Black Stork (Ciconia nigra), Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca), Lesser Spotted Eagle (Clanga pomarina). 1-2 pairs of Eastern Imperial Eagle; 1-2 Pairs of Lesser Spotted Eagle; 1-2 pairs of Black Stork breed at the SPA. All of them are included on the red list of Georgia as Vulnerable (VU). Eastern Imperial Eagle and Lesser Spotted Eagle are also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site:  მდინარე მტკვრის ქვემო დინება საქართველო სამხრეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 300-400 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. მდინარე მტკვარს ჭალის ტყე მიუყვება, სადაც ძირითად სახეობებს ვერხვი (Populus canescens; Populus nigra), ტირიფი (Salix excels, Salix alba, Salix pseudomedemii), მუხა (Quercus longipes), თელა (Ulmus minor) და კვრინჩხი (Prunnus spinosa) წარმოადგენს. ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Lower Mtkvari Valley SPA is located in the southern part of Georgia, at an altitude of 300-400 meters. There are riparian forests along the river Mtkvari. Poplar (Populus canescens; Populus nigra), Willow (Salix excels, Salix alba, Salix pseudomedemii) Oak (Quercus longipes), Elm (Ulmus minor) and Blackthorn (Prunnus spinosa) are dominant species of the riparian forest (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge /f or Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

შავი ყარყატი, ბექობის არწივი, მცირე მყივანი არწივი / Black Stork, Eastern Imperial Eagle, Lesser Spotted Eagle

მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება / Nest count & assessment of breeding success

პერიოდი / Period: მაისი-ივლისი / May – July

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერვა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე ექსპედიციას ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ. ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ. სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition. Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1.

 

 

ცხრილი 1 / Table1.

სახეობა

Species

I ექსპედიცია

I expedition

II ექსპედიცია

II expedition

საბუდარი ადგილის აღწერა

Nesting habitat description

შავი ყარყატი

Black Stork

მაისის ბოლოს

Late May

ივლისი

July

მაღალი ხეები და კლდის გამონაშვერები / In high tree or on cliff ledge.
ბექობის არწივი

Eastern imperial eagle

მაისი

May

ივლისი

July

მაღალ ხეები და ელექტრო გადამცემი ბოძები / In high tree or on electricity pylons.
მცირე მყივანი არწივი

Lesser Spotted Eagle

ივნისის დასაწყისში

Early June

ივლისი

July

მაღალი ხეები და კლდის გამონაშვერები / In high trees or on cliff ledge.

 

 

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა YR-R LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა YR-R LC
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი M LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი M VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა YR-R LC
Microcarbo pygmaeus Pygmy Cormorant მცირე ჩვამა WV LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-R LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა YR-V LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა YR-R LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა BB LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა BB LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა YR-R LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) YR-R LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი BB LC VU
Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა (ან სისინა) გედი WV LC
Cygnus cygnus Whooper swan ყვითელნისკარტა (ან მყივანი) გედი WV LC
Cygnus columbianus Tundra Swan მცირე მყივანი გედი Cas LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M-WV LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M,WV VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M,WV LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი YR-V LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი YR-R LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი YR-R LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი YR-R LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი M,WV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) YR-R LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M-WV LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M,WV LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი M-WV LC
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა M-WV LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია YR-R LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია YR-R VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია YR-R NT
Bucephala clangula Common Golden-eye ამაყა M,WV LC
Mergus merganser Common Merganser დიდი ბატასინა M,WV LC
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M,WV LC
Mergellus albellus Smew მცირე ბატასინა M,WV LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი WV EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC
Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა არწივი) YR-R LC EN
Milvus milvus Red Kite წითელი ძერა (ან ბორა) Cas NT
Milvus migrans Black Kite ძერა YR-R LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) BB LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი YR-R LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა YR-R LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა WV LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა M-SV LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) BB LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი YR-R VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი BB LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი WV LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი SV-M EN VU
Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) სვავი YR-V NT EN
Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture ორბი YR-V LC VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) YR-R LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) YR-V EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი YR-V LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი YR-V LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი BB LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა YR-R LC CR
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა YR-R LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი YR-R LC
Phasianus colchicus Pheasant კოლხური ხოხობი YR-R LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა YR-R LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა M LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა M LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა M LC
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა M LC
Fulica atra Common Coot მელოტა YR-R LC
Porphyrio porphyrio Purple Swamphen ხონთქრის ქათამი BB LC
Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher ზღვის კაჭკაჭი (სირკაჭკაჭი) YR-V NT
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა YR-V LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა YR-V LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია M-WV NT
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) M LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე BB LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე YR-R LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) M-WV LC
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M,WV NT
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა WV LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M-WV LC
Burhinus oedicnemus Stone-Curlew თვალჭყეტია M-WV LC VU
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია M-WV LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია M-WV NT
Larus cachinnans Caspian Gull კასპიური თოლია YR-R LC
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M-WV LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M,WV LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M-WV LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია M-WV LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია BB LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია BB LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-R LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) YR-R LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი YR-R LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი BB VU
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი YR-R LC
Spilopelia senegalensis Laughing Dove მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი YR-R LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო YR-R LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) YR-R LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი YR-R LC
Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ YR-R LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა BB LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი BB LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი Cas LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი BB LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი YR-R LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB LC
Dryocopus martius Black Woodpecker შავი კოდალა YR-R LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker სირიული კოდალა YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker საშუალო ჭრელი კოდალა YR-R LC
Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker მცირე ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია BB LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა BB LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა YR-R LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა YR-R LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი BB LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB LC
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა BB LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing მედუდუკე WV LC
Lanius excubitor Greater Grey (or Northern) Shrike რუხი ღაჟო WV LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო BB LC
Lanius senator Woodchat Shrike წითელთავა ღაჟო BB LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა YR-R LC
Locustella lanceolata Lanceolated Warbler წინწკლა ჭრიჭინა მეჩალია Cas LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი M LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი M LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია BB LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Hippolais pallida Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი მქირდავი) BB LC
Hippolais caligata Booted Warbler მურა ბუტბუტა (მურა მქირდავი) M LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) BB LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) M LC
Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler თეთრმუცელა ჭივჭავი (თეთრმუცელა ყარანა) M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) M LC
Regulus regulus Goldcrest ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა ღაბუაჩიტი) YR-R LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher ჭრელი ბუზიჭერია (ჭრელი მემატლია) M LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) BB LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა YR-R LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული BB LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) YR-R LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი YR-R LC
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC
Remiz pendulinus Eurasian Penduline Tit თერძი (ჩვეულებრივი რემეზი) YR-R LC
Parus ater Coal Tit მცირე წივწივა (მცირე წიწკანა) YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Sitta europaea Wood Nuthatch ჩვეულებრივი ხეცოცია YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა YR-R LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) YR-R LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა WV LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა BB LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა BB LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა YR-R LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა WV LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა YR-R LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) YR-R LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია WV LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური YR-R LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა M LC
Loxia curvirostra Red Crossbill (Common Crossbill) ნისკარტმარწუხა WV LC
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow შავგულა (ანუ ესპანური) ბეღურა YR-R LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა YR-R LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Petronia petronia Rock Sparrow კლდის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) YR-R LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) BB LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური BB LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი YR-R LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა WV LC