SPA N 9

სახელწოდება / Name: ხევი / Khevi

კატეგორია / Category:  B2, C2, C5

ფართობი / Area: 95461,070 ha

დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის  9.46%-ს ყაზბეგის დაცული ტერიტორია ფარავს. SPA 9 იგივეა რაც IBA (GEO21). / 9.46% of territory is covered Kazbegi Protected Areas.  SPA 9 is same as IBA (GEO21).

ცენტრალური კორდინატები / Central Coordinate:

Latitude: 42.604717° /  Longitude: 44.527383°

დასაცავი სახეობები / Species of concern: კავკასიური როჭო (Lyrurus mlokosiewiczi), ბატკანძერი (Gypaetus barbatus), ორბი (Gyps fulvus), სვავი (Aegypius monachus), წითელმუცელა ბოლოცეცხლა (Phoenicurus erythrogastrus), დიდი კოჭობა (Carpodacus rubicilla), გადამფრენი მტაცებელი  ფრინველები. ტერიტორიაზე კავკასიური როჭოს (Gavashelishvili et al. 2010), წითელმუცელა ბოლოცეცხლასა და დიდი კოჭობას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მობუდარი პოპულაციებია. გარდა ამისა, ხევში ბანტკანძერის 2-3 და ორბის 15-20 წყვილი ბუდობს, ხოლო სვავი მთელი წლის განმავლობაში გვხვდება (Galvez et al. 2005). გაზაფხულისა და შემოდგომის მიგრაციისას ამ ადგილს 30 000-ზე მეტი მტაცებელი ფრინველი იყნებს. ზემოთ ჩამოთვლილი სახეობებიდან ყველა, სვავის გარდა, საქათველოლოს წითელ ნუსხაში შეტანილია როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო სვავი როგორც საფრთხეში (EN) მყოფი სახეობა. IUCN-ის საერთაშორისო წითელი ნუსხის მიხედვით კავკასიური როჭო და სვავი შეფასებულია როგორც საფრთხესთან ახლოს (NT) მყოფი სახეობები. / Caucasian Grouse (Lyrurus mlokosiewiczi), Bearded vulture (Gypaetus barbatus), Griffon Vulture (Gyps fulvus), Black Vulture (Aegypius monachus), Guldenstadt’s Redstart (Phoenicurus erythrogastrus), Great Rosefinch (Carpodacus rubicilla), Soaring birds. There are  large breeding populations of Caucasian grouse (Gavashelishvili et al. 2010), Guldenstadt’s Redstart and Great Rosefinch in the Khevi SPA. 2-3 pairs of Bearded vulture and 15-20 pairs Griffon Vulture breed in Khevi. Black Vulture is Year-round visitor (Galvez et al. 2005).  An area is used by over 30 000 raptors for migration in autumn and spring. All of species (except Black Vulture) are included on the red list of Georgia as Vulnerable (VU) and Black Vulture as Endangered (EN). Caucasian Grouse and Black Vulture are also classified on the IUCN red list as Near Threatened (NT).

ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ხევი საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 1300-5000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ტერიტორიაზე 2000 მ-მდე ფოთლოვანი და წიწვოვანი ტყეებია გავრცელებული, სადაც ძირითად სახეობებს: ფიჭვი (Pinus Sosnowskyi), არყი (Betula litwinowii, Betula pendula), ვერხვი (Populus tremula), ცირცელი (Sorbus caucasigena) და ქაცვი (hippophae rhamnoides) წარმოადგენს. ზღვის დონიდან 2000 მ-ის ზემოთ გვხვდება დეკა (Rhododendron caucasicum). ალპურ და სუბალპურ მდელოებს კი ძირითადად მინდვრის ლერწამქუჩი (Festuca varia), ბუსკანტურა (Campanula latifolia), ძიგვი (Nardus stricta), სოსნოვსკის დიყი (Heracleum sosnowskyi) და ტილჭირი (Aconitum nasutum) ქმნის (Kvachakidze 2010). ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Khevi SPA is located in the north part of Georgia, at an altitude of 1300 – 5000 meters. Mountain slopes up to 2000 meters above sea level are covered with mountain forests dominated by Pine (Pinus Sosnowskyi), Birches (Betula litwinowii, Betula pendula), Poplar (Populus tremula), Sorb (Sorbus caucasigena) and Buckthorn (Hippophae rhamnoides). Above 2000 meters, subalpine and alpine meadows and scrublands are dominated with following vegetation: Rhododendron (Rhododendron caucasicum), Meadow Fescue (Festuca varia), Bellflower (Campanula latifolia), Mat-grass (Nardus stricta), Sosnowsky Hogweed (Heracleum sosnowskyi), and Monkshood (Aconitum nasutum). (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.

 

მონიტორინგი / Monitoring

 

კავკასიური როჭო / Caucasian Black Grouse

მეთოდი / Method: მოტიხტიხე მამლების აღრიცხვა / Lekking male count

პერიოდი / Period: მაისი / May

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: მოტიხტიხე მამრებს ყოველწლიურად მაისის თვეში აღრიცხავთ. სატიხტიხო ადგილს აღმოაჩენთ, GPS კოორდინატებს ჩაინიშნავთ და მოტიხტიხე მამლების რაოდენობას დათვლით. ამ მონაცემებთან ერთად  თარიღსა და კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. სატიხტიხო ადგილებს მიანიჭებთ უნიკალური სახელწოდებას და დაარუკებთ. ინფორმაციას მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. / Field expedition should take place every May. During the expedition grouse leks should be discovered, GPS locations of the leks should be recorded and lekking males should be counted. Counts should be repeated at least once more during the season. Leks should be given unique names, mapped using coordinates collected on the field and number of males attending the lek should be recorded, date and weather conditions should be recorded as well. Results should be recorded in the database.

 

დიდი მტაცებლები / Large Raptors

მეთოდი / Method: ბუდეების აღრიცხვა და ბუდობის წარმატების შეფასება / Nest count & assessment of breeding success

პერიოდი / Period: აპრილი-ივლისი / April- July

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.  მეთოდის აღწერვა / Description: მობუდარი წყვილების დასათვლელად და ბუდობის წარმატების შესაფასებლად მინიმუმ ორი საველე ექსპედიციაა საჭირო. ექსპედიციის დროს ბუდეებს აღმოაჩენთ და თითოეულ ბუდეში ბარტყების რაოდენობას დაითვლით. აღრიცხვის თარიღს, ბუდეების GPS კოორდინატებსა და ბარტყების რაოდენობას ჩაინიშნავთ. მეორე ექსპედიციას  ბუდობის წარმატების შესაფასებლად განახორციელებთ. ბარტყებს ხელმეორედ დაითვლით და იმავე ბუდეზე პირველი ექსპედეციის დროს აღრიცხული ბარტყების რაოდენობას შეადარებთ. სახეობები, ექსპედიციების დრო და საბუდარი ადგილების აღწერა იხილეთ ცხრილ 1-ში. / At least two field expeditions are required to count nesting pairs and to assess breeding success. During the first expedition, nests should be discovered and nestlings should be counted. Date of the field expedition, GPS location of the nest and number of nestlings should be recorded. During the second expedition, the breeding success should be assessed, by counting number of chicks in the same nests, which were discovered during the first expedition. Species, expedition dates and nesting habitat description see in table 1.

 

ცხრილი 1 / Table1

სახეობა

Species

I ექსპედიცია II expedition I ექსპედიცია II expedition საბუდარი ადგილის აღწერა

Nesting habitat description

ორბი

Griffon vulture

აპრილის ბოლოს

Late April

ივლისის ბოლოს

Late June

გამონაშვერები და ხვრელები კლდის ციცაბო ფერდობზე / Ledges or cavities on the cliffs.
სვავი

Black vulture

აპრილის ბოლოს

Late April

ივლისის ბოლოს

Late June

ხის წვერი, იშვიათად კლდის გამონაშვერები / On top of trees usually juniper or mastic tree.
ბატკანძერი

Bearded vulture

აპრილი

April

ივლისი

July

ვიწრო გამოქვაბულები და კლდის გამონაშლელები / In shallow cave or on ledge of cliff.

 

წითელმუცელა ბოლოცეცხლა და დიდი კოჭობა / Guldenstadt’s Redstart and Great Rosefinch

მეთოდი / Method:  წერტილოვანი აღრიცხვა  / Point count

პერიოდი / Period:  დეკემბერი-იანვარი / December-January

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: ორივე სახეობის აღრიცხვას ზამთარში, მაშინ ატარებთ, როდესაც ტერიტორია თოვლით იქნება დაფარული. ასეთ პირობებში ქაცვი რჩება მათი ძირითადი საკვები. ამის გამო შემოგარენიდან ორივე სახის ფრინველები, სოფლებთან ახლოს, ქაცვის ბუჩქებთან კონცენტრირდებიან. აღნიშნული გარემოება აადვილებს მათი რიცხოვნობის შეფასებას. ორივე სახეობის ფრინველს წინასწარ შერჩეული ადგილებიდან აღრიცხავთ (იხ. რუკა 1). თითეული წერტილიდან დათვლას ხუთი წუთის განმავლობაში აწარმოებთ. თითოეული წერტილისთვის, განსხვავებული ინდიდების მაქსიმალურ რიცხვსა და სქესს, ორივე სახეობისთვის ცალცალკე ინიშნავთ. აღრიცხვებს დილის 8 საათიდან 10 საათამდე ატარებთ. / Counts for both species should take place in the winter, when whole area is covered with snow. In that kind of conditions see buckthorn stays only food source for them. Birds of both species concentrate near Town Stepantsminda where Sea buckthorn bushes are creating dominant vegetation in riparian zone of riv. Tergi and Snostskali. That makes easier to estimate abundance of concentrated birds. Birds are directly counted from predetermined points. Count from each point lasts 5 minutes. Maximum number of different individuals of both species and sexes are separately recorded. Counts should take place between 8:00 – 10:00a.m.

 

გადამფრენი მტაცებელი ფრინველები / Soaring birds

მეთოდი / Method: გადამფრენ მტაცებელ ფრინველთა აღრიცხვა / Migrating birds count

Period:  სექტემბერი-ოქტომბერი / September – October

საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით და შტატივი; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.

მეთოდის აღწერა / Description: გადამფრენ ფრინველებს ყოველდღე, ორი თვის განმავლობაში (სექტემბერი – ოქტომბერი) აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 2). თვლას დილით, ადრე წინასწარ შერჩეულ ადგილზე იწყებთ და დღის განმავლობაში დანახული ყველა ფრინველის სახეობასა და რაოდენობას ჩაინიშნავთ. თარიღსა და ამინდის მაჩვენებლებს ინიშნავთ და აღრიცხვის მონაცემები ყოველი დღის ბოლოს  მონაცემთა ბაზაში შეგაქვთ. / Migrating raptors should be counted at “bottleneck” sites along their migration routes. During two months (September-October), number and species of counted migrating birds should be recorded daily. Date and weather conditions should be recorded as well. Count data should be entered in the database at the end of the day. Observing point see below (Map 2).

 

 

 

 

 

 

 

რუკა 1 / Map 1

 91

სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები / Coordinates:

სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 42.664778°/44.639703°

სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 42.665979°/44.637819°

სათვლელი წერტილი 3 / Counting point 3: 42.651890°/44.655259°

სათვლელი წერტილი 4 / Counting point 4: 42.647859°/44.639623°

სათვლელი წერტილი 5 / Counting point 5: 42.647336°/44.647818°

სათვლელი წერტილი 6 / Counting point 6: 42.643514°/44.632810°

სათვლელი წერტილი 7 / Counting point 7: 42.634295°/44.627889°

სათვლელი წერტილი 8 / Counting point 8: 42.636417°/44.630194°

სათვლელი წერტილი 9 / Counting point 9: 42.635835°/44.626084°

სათვლელი წერტილი 10 / Counting point 10: 42.674480°/ 44.646979°

 

 

 

 

რუკა 2 / Map 2

92

GPS კოორდინატები / Coordinates:  42.662088°°/44.620543°

 

კვერნაკი (SPA 10)

93

ფოტო: ზ. ჯავახიშვილი

 

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი M VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა M LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი M LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) M LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC
Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა არწივი) M LC EN
Milvus milvus Red Kite წითელი ძერა (ან ბორა) Cas NT
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი YR-R LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა YR-R LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა M LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი YR-R LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი YR-V EN VU
Gypaetus barbatus Bearded Vulture (Lammergeier) ბატკანძერი (ან წვერიანი სვავი, ყაჯირი, კრავიჭამია) YR-R NT VU
Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) სვავი YR-V NT EN
Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture ორბი YR-R LC VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) M LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი YR-R LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი BB;M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა YR-R LC
Lyrurus mlokosiewiczi Caucasian Grouse კავკასიური როჭო YR-R NT VU
Tetraogallus caucasicus Caucasian Snowcock კავკასიური შურთხი YR-R LC
Alectoris chukar Chukar კაკაბი YR-R LC
Perdix perdix Grey Partridge გნოლი YR-R LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი BB LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M
Crex crex Corn crake ღალღა BB LC
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) M LC
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა M LC
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-R LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) M LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) BB;M LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ M LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB LC
Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი YR-R LC
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა BB LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) BB LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი BB;M LC
Dryocopus martius Black Woodpecker შავი კოდალა YR-R LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker მცირე ჭრელი კოდალა BB,M LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია M LC
Eremophila alpestris Horned (or Shore) Lark რქოსანი ტოროლა YR-R LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა M LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა YR-R LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი BB LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი M LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი BB LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა BB LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა BB NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა YR-R LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing მედუდუკე Cas LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო BB;M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB LC
Prunella collaris Alpine Accentor ალპური ჭვინტაკა YR-R LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა M LC
Hippolais pallida Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი მქირდავი) M LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB;M LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB;M LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა M LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა M LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა M LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) M LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) BB LC
Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler თეთრმუცელა ჭივჭავი (თეთრმუცელა ყარანა) M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) BB LC
Regulus regulus Goldcrest ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა ღაბუაჩიტი) YR-R LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი BB LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი BB LC
Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-Thrush კლდის ჭრელი შაშვი BB LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია BB LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია M LC
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear შავყურა მეღორღია M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა BB LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB;M LC
Phoenicurus erythrogastrus Güldenstädt’s (or White-winged) Redstart წითელმუცელა ბოლოცეცხლა YR-R LC VU
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა M LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული M LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus torquatus Ring Ouzel თეთრგულა შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი M LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი M NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი YR-R LC
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC
Parus ater Coal Tit მცირე წივწივა (მცირე წიწკანა) YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Tichodroma muraria Wall-creeper ფრთაწითელი კლდეცოცია BB LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა BB LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Cinclus cinclus White-throated Dipper წყლის შაშვი YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB LC
Emberiza cia Rock Bunting კლდის გრატა YR-R LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა M LC
Emberiza leucocephalos Pine Bunting ფიჭვის გრატა Cas LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა WV LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა BB LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis flavirostris Twite მთის ჭვინტა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) BB LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია YR-R LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური YR-R LC
Rhodopechys sanguineus Crimson-winged Finch ფრთაწითელი კოჭობურა Cas LC
Serinus pusillus Fire-fronted Serin (Red-fronted Serin) წითელშუბლა მთიულა YR-R LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა BB LC
Carpodacus rubicilla Great Rosefinch დიდი კოჭობა YR-R LC VU
Loxia curvirostra Red Crossbill (Common Crossbill) ნისკარტმარწუხა YR-R LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა BB LC
Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch მეთოვლია YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) M LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Pica pica Black-billed Magpie კაჭკაჭი YR-R LC
Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough წითელნისკარტა მაღრანი YR-R LC
Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough ყვითელნისკარტა მაღრანი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-R LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC