SPA N 19

სახელწოდება / Name: ჭურია / Churia
კატეგორია / Category: B2, C3, C4
ფართობი / Area: 3582,128 ha
დაცვის სტატუსი / Protection Status: ტერიტორიის 59.55%-ს კოლხეთის დაცული ტერიტორიები ფარავს. / 59.55 % of territory is covered by Kolkheti Protected Areas.
ცენტრალური კოორდინატები / Central Coordinate:
Latitude: 42.350317° / Longitude: 41.573783°
დასაცავი სახეობები / Species of concern: ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus onocrotalus), ქოჩორა ვარხვი (Pelecanus crispus), წყალმცურავი და ზღვის ფრინველები. ამ ტერიტორიაზე 100000-ზე მეტი წყალმცურავი და 100000-ზე მეტი ზღვის ფრინველი იზამთრებს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე 50-100 ქოჩორა და ვარდისფერი ვარხვი იზამთრებს. (Javakhishvili et al. 2014). ორივე სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი – ვარდისფერი ვარხვი როგორც მოწყვლადი (VU), ხოლო ქოჩორა ვარხვი, როგორც საფრთხეში მყოფი (EN). ეს უკანასკნელი IUCN-ის საერთაშორისო წითელ ნუსხაში შეტანილია, როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. / White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus), Waterfowl, Seabirds. An area is used by over 100000 waterbirds and over 100000 seabirds during their wintering and migration. 50-100 Dalmatian and White Pelicans are wintering at the SPA (Javakhishvili et al. 2014). Both species are included on the red list of Georgia, Dalmatian Pelican as Endangered (EN), White Pelican – Vulnerable (VU). Dalmatian Pelican is also classified on the IUCN red list as Vulnerable (VU).
ტერიტორიის აღწერა / Description of the site: ჭურია საქართველოს დასავლეთ ნაწილში ზღვის დონეზე მდებარეობს. ამ საიტში შედის: მდინარე ჭურიის დელტა, შავი ზღვის ნაწილი, ზღვის სანაპირო, ჭაობები, ტბები და დაჭაობებული ტყეები. მცენარეული საფარის ძირითადი სახეობებია: მურყანი (Alnus barbata), ტირიფი (Salix caprea, Salix alba), კატაბალახა (Clematic vitalba) და ეკალღიჭი (Smilax excels). ჭაობებისა და სანაპიროს მცენარეული საფარის ძირითადი სახეობებია: ისლი (Carex acuta), ლაქაში (Typha latifolia), ლელი (Phragmites australis) და ჭილი (Juncus effuses). ზღვის სანაპიროზე ლურჯეკალა (Eringium maritimum) და ისლი (Carex colchica) გვხვდება. ორნითოფაუნა იხილეთ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge / Churia SPA is located in the western part of Georgia on the sea level, at the Black Sea coast. This site includes Churia River Delta, Black sea, sea coastline, wetlands, lakes and damp woodlands. Common Alder (Alnus barbata), Willows (Salix caprea, Salix alba), Traveller’s joy (Clematic vitalba), Greenbriers (Smilax excels), Slender Tufted-sedge (Carex acuta), Bulrush (Typha latifolia), Common Reed (Phragmites australis) Common Rush (Juncus effuses), sea holly (Eringium maritimum), Sand Sedge (Carex colchica) are mains plant species of the SPA (Kvachakidze 2010). See https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge for Avifauna.
მონიტორინგი / Monitoring

წყალმცურავი ფრინველები / Water Birds
მეთოდი / Method: პირდაპირი დათვლა / Direct count
პერიოდი / Period: დეკემბერი – თებერვალი / Winter
საჭირო აღჭურვილობა / Needed Equipment: ტელესკოპი 20X60 გადიდებით შტატივთან ერთად; ბინოკლი 8X ან 10X გადიდებით; GPS / 20X60 magnification spotting scope; 8X or 10X magnification binoculars; GPS.
აღწერა / Description: წყალმცურავ ფრინველებს ჭურიაში პირდაპირი აღრიცხვის მეთოდით ზამთრის განმავლობაში (დეკემბერი-თებერვალი), 10 დღეში ერთხელ აღრიცხავთ (სათვლელი წერტილისთვის იხილეთ რუკა 1). აღრიცხვის განმავლობაში ზღვის ნაწილთან ერთად მდინარის შესართავს, ყველა ტბორსა და დაჭაობებულ ტერიტორიასაც ითვლით. აღრიცხვების ყოველ ჯერზე, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათი რიცხოვნობის მონაცემებთან ერთად კლიმატურ პირობებსაც ინიშნავთ. თვლების შედეგებს მონაცემთა ბაზაში შეიტანთ. აღრიცხვები ჭურიაში რიონის დელტასა და კოლხეთთან კოორდინაციაში ხდება. / Water Birds should be directly counted during the winter, with 10 days interval in Churia. All birds, visible from counting points on the sea surface should be counted. All ponds on the territory should be counted as well. Date, weather conditions and number of birds should be recorded. Count data should be recorded in the database. Counts on Churia SPA should be coordinated with Rioni Delta and Kolkheti SPAs. Counting points see Map 1.

ჭურიის ტბორები (SPA 19)
191
თოლიები ენგურის დელტაში (SPA 19)
192
ფოტოები : ნ. პაპოშვილი

რუკა 1 / Map 1
193
სათვლელი წერტილის GPS კოორდინატები Coordinates:
სათვლელი წერტილი 1 / Counting point 1: 42.344267°/41.607540°
სათვლელი წერტილი 2 / Counting point 2: 42.370483°/41.589846°
სათვლელი წერტილი 3 / Counting point 3: 42.393180°/41.559296°

Species scientific name Species English name Species Georgian name Season IUCN RLG
Gavia stellata Red-throated Diver (or Loon) წითელყელა ღორიხვა WV LC
Gavia arctica Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) შავყელა ღორიხვა WV LC
Podiceps cristatus Great Crested Grebe დიდი კოკონა YR-V LC
Podiceps grisegena Red-necked Grebe რuხლოყება კოკონა M LC VU
Podiceps auritus Horned (or Slavonian) Grebe სწორნისკარტა (ან წითელყელა) კოკონა Cas VU
Podiceps nigricollis Black-necked Grebe აპრეხილნისკარტა (ან შავყელა) კოკონა WV LC
Tachybaptus ruficollis Little Grebe მცირე კოკონა YR-R LC
Puffinus yelkouan Mediterranean (Yelkouan) Shearwater ხმელთაშუაზღვის ქარიშხალა YR-V VU
Pelecanus onocrotalus Great White Pelican ვარდისფერი ვარხვი M LC VU
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican ქოჩორა (ან ხუჭუჭა) ვარხვი M VU EN
Phalacrocorax carbo Great Cormorant დიდი ჩვამა YR-V LC
Microcarbo pygmaeus Pygmy Cormorant მცირე ჩვამა M LC
Phalacrocorax aristotelis Shag ქოჩორა ჩვამა Cas LC
Ardea cinerea Grey Heron რუხი ყანჩა YR-V LC
Ardea purpurea Purple Heron წითურის (ან ქარცი) ყანჩა M LC
Ardea alba Great White Egret დიდი თეთრი ყანჩა YR-V LC
Egretta garzetta Little Egret მცირე თეთრი ყანჩა YR-V LC
Bubulcus ibis Cattle Egret მწყემსი (ანუ ეგვიპტური) ყანჩა M LC
Ardeola ralloides Squacco Heron ყვითელი ყანჩა M LC
Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron ღამის ყანჩა M LC
Ixobrychus minutus Little Bittern მცირე ყარაულა BB LC
Botaurus stellaris Great Bittern დიდი ყარაულა (წყლის ბუღა) M LC
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill ჟერო M LC
Plegadis falcinellus Glossy Ibis ივეოსი M LC
Ciconia ciconia White Stork თეთრი ყარყატი M LC VU
Ciconia nigra Black Stork შავი ყარყატი M LC VU
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ჩვეულებრივი ფლამინგო Cas LC
Cygnus olor Mute Swan წითელნისკარტა (ან სისინა) გედი M;WV LC
Cygnus cygnus Whooper swan ყვითელნისკარტა (ან მყივანი) გედი M;WV LC
Cygnus columbianus Tundra Swan მცირე მყივანი გედი WV LC
Anser anser Gray Lag Goose რუხი ბატი M LC
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose მცირე თეთრშუბლა ბატი M VU EN
Anser albifrons Greater White-fronted Goose დიდი თეთრშუბლა ბატი M LC
Tadorna tadorna Common Shelduck ამლაყი იხვი M LC
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck წითელი იხვი M LC VU
Anas platyrhynchos Mallard გარეული იხვი M;WV LC
Mareca strepera Gadwall რუხი იხვი M;WV LC
Mareca penelope Eurasian Wigeon თეთრშუბლა იხვი M,WV LC
Anas crecca Common Teal სტვენია იხვი (ან ჭიკვარა) M,WV LC
Spatula querquedula Garganey ჭახჭახა იხვი (ან იხვინჯა) M LC
Anas acuta Northern Pintail ბოლოსადგისა (ან კუდსადგისა) იხვი M LC
Spatula clypeata Northern Shoveler განიერნისკარტა იხვი M LC
Clangula hyemalis Long-Tailed Duck გრძელკუდა (კუდმაკრატელა) იხვი ND VU
Netta rufina Red-crested Pochard წითელნისკარტა ყურყუმელა M LC
Aythya fuligula Tufted Duck ქოჩორა ყვინთია M;WV LC
Aythya marila Greater Scaup ზღვის ყვინთია M,WV LC
Aythya ferina Common Pochard წითელთავა ყვინთია M,WV VU
Aythya nyroca Ferruginous Pochard თეთრთვალა ყვინთია M NT
Melanitta fusca White-winged (or Velvet) Scoter თეთრფრთიანი გარიელა WV VU EN
Bucephala clangula Common Golden-eye ამაყა M,WV LC
Mergus merganser Common Merganser დიდი ბატასინა M,WV LC
Mergus serrator Red-breasted Merganser გრძელნისკარტა ბატასინა M,WV LC
Mergellus albellus Smew მცირე ბატასინა M,WV LC
Oxyura leucocephala White-Headed Duck თეთრთავა იხვი WV, BB? EN EN
Pandion haliaetus Osprey შაკი M LC ?
Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle თეთრკუდა ფსოვი (ან თეთრკუდა არწივი) M LC EN
Milvus milvus Red Kite წითელი ძერა (ან ბორა) Cas NT
Milvus migrans Black Kite ძერა M LC
Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle გველიჭამია (ან ძერაბოტი) M LC ?
Accipiter brevipes Levent Sparrowhawk ქორცქვიტა (ან შავთვალა მიმინო, ლევანმიმინო) M LC VU
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk მიმინო YR-R LC
Accipiter gentilis Northern Goshawk ქორი M LC
Buteo buteo Common Buzzard ჩვეულებრივი კაკაჩა M LC
Buteo lagopus Rough-legged Buzzard ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა M;WV LC
Buteo rufinus Long-legged Buzzard ველის (ან გრძელფეხა) კაკაჩა M LC VU
Pernis apivorus European Honey-Buzzard კრაზანაჭამია (ან ირაო) M LC
Pernis ptilorhynchus Crested Honey buzzard qoCora (ექვსთითა) კრაზანაჭამია M LC
Hieraaetus pennatus Booted Eagle ჩია არწივი M LC
Aquila heliaca Imperial Eagle ბექობის (ან თეთრმხრება) არწივი M VU VU
Clanga clanga Greater Spotted Eagle დიდი მყივანი არწივი M VU VU
Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle მცირე მყივანი არწივი M LC
Aquila nipalensis Steppe Eagle ველის არწივი M EN
Aquila chrysaetos Golden Eagle მთის არწივი M LC VU
Neophron percnopterus Egyptian Vulture ფასკუნჯი M EN VU
Circus aeroginosus Western Marsh Harrier ჭაობის ძელქორი (ან ჭაობის ბოლობეჭედა) BB LC
Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier მინდვრის ძელქორი (ან მინდვრის ბოლობეჭედა) M LC
Circus macrourus Pallid Harrier ველის ძელქორი (ან ველის ბოლობეჭედა) M NT
Circus pygargus Montagu’s Harrier მდელოს ძელქორი (ან მდელოს ბოლობეჭედა) M LC
Falco cherrug Saker Falcon ბარი (ან გავაზი) M EN CR
Falco biarmicus Lanner Falcon წითელთავა შავარდენი M LC VU
Falco peregrinus Peregrine Falcon ჩვეულებრივი შავარდენი M LC
Falco subbuteo Eurasian Hobby მარჯანი M LC
Falco columbarius Merlin ალალი M LC
Falco vespertinus Red-footed Falcon წითელფეხა შავარდენი M NT EN
Falco naumanni Lesser Kestrel მცირე (ან ველის) კირკიტა M LC CR?
Falco tinnunculus Common Kestrel ჩვეულებრივი კირკიტა M LC
Coturnix coturnix Common Quail მწყერი M LC
Grus grus Common Crane რუხი წერო M LC EN
Anthropoides virgo Demoiselle Crane წეროტურფა M LC
Rallus aquaticus Water Rail ლაინა YR-R LC
Porzana porzana Spotted Crake ქათამურა M LC
Zapornia parva Little Crake მცირე ქათამურა BB LC
Zapornia pusilla Baillon’s Crake პაწაწა ქათამურა M LC
Crex crex Corn crake ღალღა M LC ?
Gallinula chloropus Common Moorhen წყლის ქათამურა YR-R LC
Fulica atra Common Coot მელოტა YR-R LC
Porphyrio porphyrio Purple Swamphen ხონთქრის ქათამი M LC ?
Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher ზღვის კაჭკაჭი (სირკაჭკაჭი) M NT
Himantopus himantopus Black-winged Stilt ოჩოფეხა M LC
Recurvirostra avosetta Pied Avocet სადგისნისკარტა M LC
Charadrius hiaticula Common Ringed Plover საყელოიანი წინტალა M LC
Charadrius dubius Little Ringed Plover მცირე წინტალა BB LC
Charadrius alexandrinus Kentish Plover ზღვის წინტალა M LC
Eudromias morinellus Eurasian Dotterel ტიბუარა (მღრინავი) M LC
Pluvialis apricaria Eurasian Golden-Plover ოქროსფერი მეჭვავია M LC
Pluvialis squatarola Grey Plover რუხი მეჭვავია (კვათარი) M LC
Arenaria interpres Ruddy Turnstone მეკენჭია M LC
Vanellus vanellus Northern Lapwing პრანწია M NT
Vanellus gregarius Sociable Lapwing ველის პრანწია M CR
Calidris falcinellus Broad-billed Sandpiper თავზოლა მექვიშია M LC
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper წითელგულა მექვიშია M NT
Calidris alpina Dunlin შავმუცელა მექვიშია M LC
Calidris temminckii Temminck’s Stint თეთრკუდა მექვიშია M LC
Calidris minuta Little Stint მცირე მექვიშია (კოკორინა-ბეღურა) M LC
Calidris canutus Knot ისლანდიური მექვიშია M NT
Calidris alba Sanderling ქვიშაქექია M LC
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope წითელკისერა (ან მრგვალნისკარტა) ტივტივა M LC
Xenus cinereus Terek Sandpiper რუხი აპრეხილნისკარტა მექვიშია M LC
Tringa totanus Common Redshank წითელფეხა მენაპირე (მსევანი) M LC
Tringa erythropus Spotted Redshank ლაქებიანი წითელფეხა მენაპირე (კოხტა ჭოვილო) M LC
Tringa nebularia Common Greenshank მწვანეფეხა მენაპირე (დიდი ჭოვილო) M LC
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ჭაობის მენაპირე (მერუე) M LC
Tringa glareola Wood Sandpiper ტყის მენაპირე M LC
Tringa ochropus Green Sandpiper შავი მენაპირე BB LC
Actitis hypoleucos Common Sandpiper ჩვეულებრივი მექვიშია (მებორნე) BB LC
Calidris pugnax Ruff ტურუხტანი (მაჩხუბარა კოკორინა) M LC
Numenius arquata Eurasian Curlew დიდი კრონშნეპი M NT
Numenius phaeopus Whimbrel საშუალო კრონშნეპი M LC
Limosa limosa Black-tailed Goldwit დიდი (ანუ შავკუდა) ლია M NT
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit ზოლიანკუდა ლია M NT
Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ტყის ქათამი (ვალდშნეპი) M;WV LC
Gallinago media Great Snipe დიდი ჩიბუხა (გოჭა) M NT ?
Gallinago gallinago Common Snipe ჩიბუხა M;WV LC
Lymnocryptes minimus Jack Snipe ჩიბუხელა (გარშნეპი) M LC
Burhinus oedicnemus Stone-Curlew თვალჭყეტია M LC VU
Glareola nordmanni Black-winged Pratincole შავფრთიანა მერცხალა M NT ?
Glareola pratincola Collared Pratincole ჟღალფრთიანა მერცხალა M LC
Larus genei Slender-billed Gull წვრილნისკარტა თოლია M,WV LC
Larus ichthyaetus Pallas’s Gull დიდი შავთავა თოლია M,WV LC
Larus ridibundus Common Black-headed Gull ტბის თოლია YR-V LC
Hydrocoloeus minutus Little Gull მცირე თოლია M,WV LC
Larus melanocephalus Mediterranean Gull შავთავა თოლია M,WV LC
Larus argentatus Herring Gull ვერცხლისფერი თოლია Cas LC
Larus armenicus Armenian Gull სომხური თოლია WV NT
Larus michahellis Yellow-legged Gull ყვითელფეხა თოლია YR-R LC
Larus cachinnans Caspian Gull კასპიური თოლია YR-R LC
Larus fuscus Lesser Black-backed Gull შავზურგა (ანუ ფრთაშავი) თოლია M,WV LC
Larus canus Mew Gull ვეჟანი თოლია M,WV LC
Larus audouinii Audouin’s Gull აუდოუნის თოლია Cas LC
Rissa tridactyla Kittiwake სამთითა თოლია M,WV LC
Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger (Skua) განიერკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius parasiticus Parasitic Jaeger (Skua) ვიწროკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Stercorarius longicaudus Long-tailed Jaeger (Skua) გრძელკუდა თოლია-მეკობრე YR-V LC
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern თოლიისნისკარტა თევზიყლაპია M LC
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია YR-V LC
Sterna hirundo Common Tern ჩვეულებრივი თევზიყლაპია M LC
Sternula albifrons Little Tern მცირე თევზიყლაპია M LC
Hydroprogne caspia Caspian Tern კასპიური თევზიყლაპია M LC
Chlidonias leucopterus White-winged Tern ფრთათეთრი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias niger Black Tern შავი თევზიყლაპია M LC
Chlidonias hybrida Whiskered Tern ლოყათეთრი თევზიყლაპია M LC
Columba livia Rock Dove გარეული მტრედი YR-V LC
Columba oenas Stock Dove გულიო (ან გვიძინი) M LC
Columba palumbus Common Wood-Pigeon ქედანი M LC
Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove ჩვეულებრივი გვრიტი M VU
Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove საყელოიანი გვრიტი YR-V LC
Spilopelia senegalensis Laughing Dove მაცინარა (ან სენეგალური) გვრიტი YR-V LC
Cuculus canorus Common Cuckoo გუგული BB LC
Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ზარნაშო M LC
Asio otus Northern Long-eared Owl ყურებიანი ბუ (ან ოლოლი) M LC
Asio flammeus Short-eared Owl ჭაობის ბუ M LC
Otus scops Eurasian Scops-Owl წყრომი BB,M LC
Athene noctua Little Owl ჭოტი M LC
Strix aluco Tawny Owl ტყის ბუ M LC
Tyto alba Barn Owl ბუხრინწა YR-V LC EN
Caprimulgus europaeus European Nightjar უფეხურა M LC
Apus apus Common Swift ნამგალა BB LC
Tachymarptis melba Alpine Swift მეკირია (ან თეთრმუცელა ნამგალა) M LC
Merops apiaster European Bee-eater ოქროსფერი კვირიონი M LC
Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eater მწვანე კვირიონი M LC
Coracias garrulus European Roller ყაპყაპი M LC
Alcedo atthis Common Kingsfisher ალკუნი YR-R LC
Upupa epops Common Hoopoe ოფოფი M LC
Picus viridis Eurasian Green Woodpecker მწვანე კოდალა YR-R LC
Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker დიდი ჭრელი კოდალა YR-R LC
Jynx torquilla Eurasian Wryneck მაქცია M LC
Calandrella rufescens Lesser Short-Toed Lark მცირე მოკლეთითა ტოროლა M LC
Calandrella brachydactyla Greater Short-Toed Lark დიდი მოკლეთითა ტოროლა M LC
Melanocorypha calandra Calandra Lark ველის ტოროლა M LC
Lullula arborea Wood Lark ტყის ტოროლა M LC
Alauda arvensis Eurasian Skylark მინდვრის ტოროლა M LC
Galerida cristata Crested Lark ქოჩორა ტოროლა M LC
Eremopterix nigriceps Black-Crowned Sparrow-Lark შავთავა ტოროლა ND LC
Hirundo rustica Barn Swallow სოფლის მერცხალი BB,M LC
Hirundo daurica Red-Rumped Swallow წელწითელა მერცხალი Cas LC
Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin კლდის მერცხალი M LC
Riparia riparia Sand Martin მენაპირე მერცხალი M LC
Delichon urbicum Northern Hause-Martin ქალაქის მერცხალი YR-V LC
Anthus trivialis Tree Pipit ტყის მწყერჩიტა M LC
Anthus pratensis Meadow Pipit მდელოს მწყერჩიტა M NT
Anthus cervinus Red-Throated Pipit წითელგულა მწყერჩიტა M LC
Anthus spinoletta Water Pipit მთის მწყერჩიტა M LC
Anthus campestris Tawny Pipit მინდვრის მწყერჩიტა M LC
Motacilla alba White Wagtail თეთრი ბოლოქანქარა YR-R LC
Motacilla cinerea Grey Wagtail რუხი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla flava Yellow Wagtail ყვითელი ბოლოქანქარა M LC
Motacilla citreola Citrine Wagtail ყვითელთავა ბოლოქანქარა M LC
Lanius excubitor Greater Grey (or Northern) Shrike რუხი ღაჟო WV LC
Lanius minor Lesser Grey Shrike შავშუბლა ღაჟო M LC
Lanius senator Woodchat Shrike წითელთავა ღაჟო M LC
Lanius collurio Red-backed Shrike ჩვეულებრივი ღაჟო BB,M LC
Lanius isabellinus Isabelline Shrike ყვითელგულა ღაჟო Cas LC
Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) ტყის ჭვინტაკა BB,M LC
Locustella lanceolata Lanceolated Warbler წინწკლა ჭრიჭინა მეჩალია Cas LC
Locustella naevia Grasshopper Warbler ჭრიჭინა-მეჩალია M LC
Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler ჭრიჭინა-ჩიტი M LC
Locustella luscinioides Savi’s Warbler ბულბულისებრი ჭრიჭინა-ჩიტი MM LC
Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler ლელიანის მეჩალია BB LC
Acrocephalus palustris Marsh Warbler ჭაობის მეჩალია BB LC
Acrocephalus dumetorum Blyth’s Reed-warbler ბუჩქნარის მეჩალია M LC
Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler ლელიანის დიდი მეჩალია (შაშვისებრი მეჩალია) BB LC
Acrocephalus melanopogon Moustashed Warbler შავთხემა მეჩალია M LC
Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler ჭახჭახა მეჩალია M LC
Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler გრძელკუდა მეჩალია M LC
Cettia cetti Cetti’s Warbler ფართოკუდა ლერწამა BB LC
Hippolais icterina Icterine Warbler მწვანე ბუტბუტა (მწვანე მქირდავი) M LC
Hippolais pallida Olivaceous Warbler ბაცი ბუტბუტა (ბაცი მქირდავი) M LC
Hippolais languida Upcher’s Warbler ბოლომქნევარა ბუტბუტა (ბოლომქნევარა მქირდავი) M LC
Hippolais caligata Booted Warbler მურა ბუტბუტა (მურა მქირდავი) M LC
Sylvia melanocephala Sardinian Warbler ხმელთაშუაზღვის ასპუჭაკა Cas LC
Sylvia communis Common Whitethroat დიდი თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia curruca Lesser Whitethroat მცირე თეთრყელა ასპუჭაკა BB LC
Sylvia borin Garden Warbler ბაღის ასპუჭაკა BB LC
Sylvia nisoria Barred Warbler მიმინოსებრი ასპუჭაკა BB LC
Sylvia atricapilla Blackcap შავთავა ასპუჭაკა BB LC
Phylloscopus trochilus Willow Warbler გაზაფხულა ჭივჭავი (გაზაფხულა ყარანა) BB LC
Phylloscopus collybita Common Chiffchaff ჩვეულებრივი ჭივჭავი (ჩვეულებრივი ყარანა) BB LC
Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff მთის ჭივჭავი (მთის ყარანა) M LC
Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler თეთრმუცელა ჭივჭავი (თეთრმუცელა ყარანა) M LC
Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler მომწვანო ჭივჭავი (მომწვანო ყარანა) M LC
Regulus regulus Goldcrest ყვითელთავა ნარჩიტა (ყვითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Regulus ignicapilla Firecrest წითელთავა ნარჩიტა (წითელთავა ღაბუაჩიტი) M LC
Muscicapa striata Spotted Flycatcher რუხი ბუზიჭერია (რუხი მემატლია) BB LC
Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher ჭრელი ბუზიჭერია (ჭრელი მემატლია) M LC
Ficedula albicollis Collared Flycatcher თეთრყელა ბუზიჭერია (თეთრყელა მემატლია) M LC
Ficedula parva Red-breasted Flycatcher წითელყელა (ანუ მცირე) ბუზიჭერია (მცირე მემატლია) M LC
Ficedula semitorquata Semi-Collared Flycatcher ნახევართეთრყელა ბუზიჭერია (ნახევართეთრყელა მემატლია) M LC
Saxicola torquatus Common Stonechat შავთავა ოვსადი M LC
Saxicola rubetra Whinchat თეთრწარბა (ანუ მდელოს) ოვსადი M LC
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear ჩვეულებრივი მეღორღია M LC
Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear ბუქნია-მეღორღია M LC
Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear შავყურა მეღორღია M LC
Phoenicurus ochruros Black Redstart შავი ბოლოცეცხლა WV LC
Phoenicurus phoenicurus Common Redstart ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა BB,M LC
Erithacus rubecula European Robin გულწითელა YR-R LC
Luscinia svecica Bluethroad ცისფერგულა M LC
Luscinia luscinia Thrush Nightingale აღმოსავლური ბულბული M LC
Luscinia megarhynchos Common Nightingale ჩვეულებრივი ბულბული BB LC
Turdus merula Eurasian Blackbird შაშვი YR-R LC
Turdus pilaris Fieldfare რუხთავა შაშვი WV LC
Turdus iliacus Redwing თეთრწარბა (ანუ ფრთაჟღალი) შაშვი WV NT
Turdus philomelos Song Thrush წრიპა შაშვი (მგალობელი შაშვი) M LC
Turdus viscivorus Mistle Thrush ჩხართვი M LC
Panurus biarmicus Bearded Reedling ულვაშა წივწივა M,WV LC VU
Aegithalos caudatus Long-tailed Tit თოხიტარა YR-R LC
Parus major Great Tit დიდი წივწივა (დიდი წიწკანა) YR-R LC
Parus caeruleus Blue Tit მოლურჯო წივწივა (მოლურჯო წიწკანა) YR-R LC
Certhia familiaris Eurasian Tree-creeper ჩვეულებრივი მგლინავა M LC
Certhia brachydactyla Short-toed Tree-creeper მოკლეთითა მგლინავა M LC
Troglodytes troglodytes Winter Wren ჭინჭრაქა (ღობემძვრალა) YR-R LC
Miliaria calandra Corn Bunting მეფეტვია (ანუ მინდვრის გრატა) BB,M LC
Emberiza citrinella Yellowhammer მოყვითალო გრატა M LC
Emberiza melanocephala Black-headed Bunting შავთავა გრატა M LC
Emberiza hortulana Ortolan Bunting ბაღის გრატა M LC
Emberiza schoeniclus Reed Bunting ლელიანის გრატა M,WV LC
Fringilla montifringilla Brambling ჩრდილოეთის სკვინჩა M LC
Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch სკვინჩა (ნიბლია) YR-R LC
Carduelis carduelis European Goldfinch ჩიტბატონა YR-R LC
Carduelis spinus Eurasian Siskin შავთავა მწვანულა M LC
Carduelis chloris European Greenfinch მწვანულა YR-R LC
Carduelis cannabina Eurasian Linnet ჭვინტა (მეკანაფია) M LC
Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch სტვენია M LC
Coccothraustes Coccothraustes Hawfinch კულუმბური M LC
Serinus serinus European Serin მოყვითალო მთიულა M LC
Carpodacus erythrinus Common Rosefinch ჩვეულებრივი კოჭობა M LC
Passer hispaniolensis Spanish Sparrow შავგულა (ანუ ესპანური) ბეღურა M LC
Passer montanus Tree Sparrow მინდვრის ბეღურა M LC
Passer domesticus Hause Sparrow სახლის ბეღურა YR-R LC
Sturnus vulgaris Common Starling შოშია (შროშანი) M LC
Sturnus roseus Rose-coloured Starling ვარდისფერი შოშია (ტარბი) M LC
Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole მოლაღური M LC
Garrulus glandarius Eurasian Jay ჩხიკვი YR-R LC
Corvus corax Common Raven ყორანი YR-V LC
Corvus frugilegus Rook ჭილყვავი M LC
Corvus corone Hooded Crow რუხი ყვავი YR-R LC
Corvus monedula Eurasian Jackdaw ჭკა M LC